Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans

Ett MSB-finansierat projekt arbetar för att stärka robustheten i verksamheter och hushåll med enskilt vatten genom ökad förmåga till beredskap och redundans i vattenförsörjningen. Nu efterlyser de tips på inspirerande lösningar för en robust enskild vattenförsörjning.

Många med enskild vattenförsörjning har bristfällig kunskap om sin sårbarhet i vattenförsörjningen och dålig beredskap för att hantera störningar orsakade av exempelvis torka eller översvämningar. Det gäller även i viss utsträckning vattenanvändare anslutna till det kommunala nätet men som inte omfattas av kommunens ansvar för vattenförsörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Projektet ”Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans” ska öka robustheten i den enskilda vattenförsörjningen genom att ta fram målgruppsanpassad information och verktyg till djurhållare, mindre livsmedelsproducenter, besöksnäring och enskilda hushåll. Arbetet pågår till hösten 2023 och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är huvudman och i projektgruppen ingår även Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och RISE Research Institutes of Sweden.

Arbetet i projektet bedrivs i fyra parallella delprojekt:

  • Nulägesanalys, inklusive beskrivning av vattenförsörjningssystem, juridiska aspekter och förutsättningar för ökad beredskap och redundans
  • Kartläggning av principiella lösningar
  • Dokumentation av goda exempel
  • Framtagande av verktyg för att stötta målgruppen i att ta fram åtgärdsplaner

Under 2022 pågår en kartläggning, där projektet bland annat efterlyser tips på aktörer eller personer med intressanta lösningar som ökar robustheten av enskild vattenförsörjning. Exempel på lösningar kan vara alternativa vattenkällor, tankar för lagring eller insamling av regnvatten. Tipsa gärna projektet här! (öppnas i ny flik)

Projektledarna Josefine Elving, SVA (till vänster) och Josefine Klingberg, RISE (till höger)

Intervju med projektledarna

VA-guiden har ställt några frågor till projektledarna Josefine Elving, SVA och Josefine Klingberg, RISE:

Den primära målgruppen för projektet är de hushåll, jordbruk och näringsidkare med småskalig livsmedelsproduktion som har enskild vattenförsörjning. De här grupperna kan ju skilja sig åt ganska mycket både vad gäller förutsättningar och behov. Ser ni någon utmaning i att samla allt detta i ett och samma projekt?

– Absolut är det en utmaning. Precis som du säger har de olika verksamheterna olika förutsättningar och behov. Samtidigt ser vi att det finns många likheter och det är troligt att man kan dra lärdomar av varandras erfarenheter även mellan olika typer av verksamheter.

Projektet har bland annat som syfte att underlätta för målgruppen att ta fram åtgärdsplaner för en förbättrad beredskap och redundans i den egna verksamheten. Har ni någon uppfattning om i vilken utsträckning den här typen av åtgärdsplaner existerar idag?

– Inom det aktuella projektet fokuserar vi på vattenförsörjningen och att ta fram verktyg så som åtgärdsplaner som kan underlätta för den utpekade målgruppen. Under de senaste åren har man jobbat en hel del med olika typer av verktyg som stöd till olika typer av verksamheter. Här försöker vi dra nytta av erfarenheter från de arbeten som har gjorts inom angränsande områden.

Har ni sett exempel på andra åtgärdsplaner som genererat positiva effekter på de här målgrupperna inom andra områden?

– Ett exempel är Livsmedelsverkets “Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten” där man utöver en webbaserad handbok även sammanställt ett Excel-baserat analysverktyg där användaren får stöd i att ta fram en riskanalys och en åtgärdsanalys. Men egentligen är det svårt att säga att olika insatser genererat positiv effekt eftersom de sällan följs upp på det viset. Samtidigt som att frågan lyfts och börjar diskuteras är en positiv effekt i sig.

Till sist, berätta lite om efterlysningen. Vad och från vem vill ni ha input från? Vilken typ av inspirerande exempel är ni intresserade av? Och hur länge är efterlysningen öppen?

– Vi vill inom projektet använda oss av goda exempel för att inspirera och sprida kunskap. Därför söker vi nu efter verksamheter som har gjort en förändring/anpassning för att skapa en mer robust vattenförsörjning och som vill dela med sig av sina erfarenheter. Det kan exempelvis vara att man genomfört åtgärder kopplat till alternativa vattenkällor, tankar för lagring eller insamling av regnvatten. Efterlysningen är öppen till 16 oktober Efter det kommer vi att sammanställa den information vi fått in och vi hoppas även ha möjlighet att genomföra djupintervjuer med några av de verksamheter som anmält intresse.

Efterlysning

Projektet efterlyser inspirerande exempel på lösningar för en robust enskild vattenförsörjning. Skicka gärna in dina tips här: till efterlysningen (öppnas i ny flik)

Läs mer

Projektethemsida hos SVA (öppnas i ny flik)

Kontakt

Josefine Elving

Forskare, PhD – ansvarig på SVA

[email protected]

 

 

Josefine Klingberg

Projektledare, RISE

[email protected]