Tidsbrist påverkar kommunernas arbete med vattentjänstplaner

Hinner kommunerna att ta fram en vattentjänstplan innan årsskiftet? Tidsbristen är påtaglig även om de har en tidigare VA-plan att utgå ifrån. Marie Albinsson, VA-planeringsexpert är mycket tveksam till att alla blir klara i tid.

Många kommuner har bråda dagar att för att hinna med att uppfylla det nya lagkravet på att ta fram och besluta om en vattentjänstplan innan 1 januari 2024. Kravet som följer med ändringarna i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som trädde i kraft 1 januari 2023.

Vattentjänstplanen ska hantera kommunens långsiktiga planering för hur man tillgodoser behovet av allmänna vattentjänster. Planen ska också innehålla en redogörelse för hantering av de allmänna VA-anläggningarna vid skyfall. Likt andra kommunala planer ingår även ett samråds- och granskningsförfarande innan vattentjänstplanen kan antas.

Från VA-plan till vattentjänstplan

Tiden är knapp och även om många kommuner kanske har en VA-plan eller olika VA-planeringsdokument att utgå ifrån i sitt arbete med att ta fram en vattentjänstplan så kan det bli svårt att hinna. Det är långa kommunala processer för arbetet med planer, inte minst med samråds- och granskningstiden men också processen med strategiska miljöbedömningar av vattentjänstplanen tar tid. Saknas något underlag till den nya vattentjänstplanen måste det dessutom tas fram. Många kommuner har en VA-plan sedan innan som de kan utgå ifrån. På VA-guidens utbildning: Från VA-plan till vattentjänstplan – så gör vi! i början av februari berättade både Nynäshamn och Uppsala att de har VA-planer sedan tidigare att utgå ifrån och inte behöver börja från början.

Pressade tidplaner

Uppsala kommun har till exempel en tidplan där vattentjänstplanen ska ut på samråd, utställning och granskning under maj-augusti för att sedan beslutas i kommunfullmäktige i mitten av oktober. Andra kommuner som VA-guiden varit i kontakt med har liknande planeringsscenario som till exempelvis Stenungsunds kommun som konstaterar att vattentjänstplanen allra senast måste vara klar för att gå upp till politiken i början av november 2023 för beslut men att processen då måste ha skett helt friktionsfritt.

Idag är det omkring ett 70-tal kommuner som helt saknar VA-plan idag. Miljökonsult och VA-planeringsexperten Marie Albinsson från Ecoloop hjälper kommuner och VA-bolag att ta fram vattentjänstplaner. Hon konstaterar att många kommuner kommer att få tidsnöd.

– Ja den här tidplanen är nästintill omöjlig om man inte redan nu har allt färdigt underlag. Det här med att ta fram en vattentjänstplan under detta år är svårt för kommuner som har en VA-plan och kan utgå från den. Jag gissar att det är ännu svårare för kommuner som helt saknar en VA-plan eller samlad VA-planering.

Ingen tillsynsvägledande myndighet

Tillsynsvägledande myndighet saknas för frågorna som berör vattentjänstplaner och lagen om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt Vatten har för att hjälpa sina medlemmar tagit fram en kortfattad vägledning med hjälp av Krister Törneke, VA-planeringskonsult på Tyréns. Vägledningen fokuserar på hur VA-planer kan utvecklas till att uppfylla kriterierna för vattentjänstplaner men ger också en del stöd till de som saknar VA-plan om vilket arbete som behöver göras.

Vattentjänstplaner ger ökade kostnader för kommunerna

En annan fråga är den ekonomiska aspekten som framtagandet av ytterligare ett planeringsdokument innebär för kommunerna. I propositionen Vägar till hållbara vattentjänster uppskattar man att kostnaderna för kommunerna kommer att öka med 45 miljoner kronor under 2023 för att ta fram vattentjänstplaner. Även uppdateringar av vattentjänstplanerna beräknas ge ökade kostnader för kommunerna med 5 miljoner per år. Kommunerna kommer att kompenseras för de ökade kostnaderna. När nya obligatoriska uppgifter som kravet på att ta fram vattentjänstplaner läggs på kommuner så följs det av statlig finansiering enligt den kommunala finansieringsprincipen. Pengarna som staten skjuter till regleras utifrån folkmängd men någon öronmärkning av pengarna till uppgiften blir det dock inte utan kommunerna kan använda dem utifrån sina egna prioriteringar och behov.

LOVA-bidrag är inte aktuellt

Kommuner har tidigare kunnat få ekonomiskt stöd i form av LOVA-bidrag för att ta fram VA-planer men det är inte möjligt för de nya vattentjänstplanerna. Kravet på vattentjänstplan är reglerat i lag och LOVA-bidrag kan inte beviljas till åtgärder som följer skyldighet enligt lag.

Många frågor om vattentjänstplaner

VA-guiden får många frågor om vattentjänstplaner. Vår expertpanel har svarat på flera av frågorna. Nedan har vi listat flera olika expertsvar med koppling till vattentjänstplaner.