Bengt Jonsson och Carl-Gustaf Hagander ansluter till VA-guidens expertpanel

Bengt Jonsson och Carl-Gustaf Hagander.

VA-guiden är glada att välkomna två nya experter till VA-guidens expertpanel inom dagvatten och VA-planering. Bengt Jonsson och Carl-Gustaf Hagander har båda varit verksamma som tekniska råd vid Mark- och miljööverdomstolen och kommer att kunna besvara frågor om bland annat markavvattningsföretag och plan- och bygglagen.

En av VA-guidens mest uppskattade medlemstjänster är möjligheten att ställa frågor till expertpanelerna inom våra olika ämnesområden. Därför är vi extra glada att välkomna två nya experter till vår expertpanel inom dagvatten och VA-planering: Bengt Jonsson och Carl-Gustaf Hagander.

Tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen

Bengt Jonsson har en bakgrund som både civilingenjör inom väg- och vatten och mark- och växtagronom. Efter några år som forskare på SLU Ultuna började han arbeta på Lantbruksnämnden, först i Kalmar och sedan i Uppsala.

– Jag sysslade med rådgivning inom området vattenverksamhet. Det kunde handla om att hjälpa till att lösa konflikter mellan olika intressen, rådgivning till markavvattningsföretag, väghållare (dåvarande Vägverket), kommuner, med flera.

År 1991 bildades Jordbruksverket och Lantbruksstyrelsen med lantbruksnämnderna avvecklades. Bengt Jonsson placerades vid Jordbruksverket kontor i Uppsala och fick behörighet att vara förrättningsman och handlägga förrättningar enligt 12 kap vattenlagen. Det kunde gälla såväl omprövning av gamla markavvattningsföretag som bildandet av nya företag.

Mellan åren 2001 och 2010 arbetade Bengt Jonsson som miljöråd vid miljödomstolen i Stockholms tingsrätt och senare vid Nacka tingsrätt. De sista 10 åren, innan han gick i pension, arbetade han som miljöråd (kallas numera tekniskt råd) vid Mark- och miljööverdomstolen.

– Mitt arbete vid domstolarna var mycket omväxlande och intressant. Som tekniskt råd är du ordinarie domare. Arbetet innebär att granska och bedöma mål och ärenden som gäller mark och miljö. Jag fick arbeta med olika typer av miljömål men frågor som berörde olika vattenverksamheter har alltid varit av särskilt intresse.

Länsstyrelsen trogen i nästan 30 år

Efter en arkitektutbildning i Lund hamnade Carl-Gustaf Hagander på Länsstyrelsen i Blekinge. Därefter följde tjänster på länsstyrelserna i Sörmland och Stockholms län. Sista åren på länsstyrelsen var han operativ och strategisk rådgivare åt landshövdingen.

– Jag stannade i länsstyrelsevärlden i nästan 30 år. Anledningen var att arbetet där tillgodosåg mitt breda intresse av samhällsbyggnadsfrågor – arkitektur, natur och kulturmiljö, miljöskydd med mera. Det var också utvecklande att arbeta tillsammans med andra experter och lösa frågor som dök upp hos kommuner och enskilda. Min ambition var att underlätta, stödja och inspirera andras ansvarstagande men även att kunna fatta juridiskt hållbara beslut.

Carl-Gustaf Hagander arbetade sedan som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen under de avslutande åren innan pension.

– Att diskutera väsentliga samhällsbyggnadsfrågor tillsammans med landets främsta miljöjurister var en berikande arbetsplats.

Markavvattning och plan- och bygglagen

Bengt Jonsson förstärker expertpanelen när gäller möjligheten att besvara frågor om bland annat markavvattning.

– Jag har visserligen arbetat med en mängd olika mark- och miljöfrågor men om jag ska nischa in mig så är det frågor om markavvattning, markavvattningsföretag, omprövningsförfarande, dagvattenhantering och odlingslandskapets avvattning, skapande av våtmark och andra frågor som gäller vattenverksamhet av mindre omfattning.

Carl Gustaf Haganders främsta expertområde är frågor kring plan- och bygglagen.

– Särskilt frågor som handlar om mötet mellan PBL och annan lagstiftning. Åren i domstol gav mig en givande inblick i juridikens irrgångar som jag gärna förmedlar till andra.

Livet vid sidan av det yrkesmässiga

Både Bengt Jonsson och Carl-Gustaf Hagander är numera pensionärer som ger möjlighet till en aktiv fritid. För Bengt är djurhållning ett av flera intressen.

– Tillsammans med min fru ägnar jag mig gärna åt fårskötsel och biodling i mindre skala, olika byggprojekt och kajakpaddling.

Carl-Gustaf Hagander delar sin tillvaro mellan storstadspulsen i Stockholm och sitt hus i Skåne med dess natur, kultur och närhet till Köpenhamn.

– Bio, teater, goda middagar och umgänge med vänner är också glädjeämnen på gamla dagar. Och intresset för samhällsbyggnadsfrågor har jag fortfarande kvar!


Skicka in din fråga till Bengt Jonsson, Carl-Gustaf Hagander eller någon av våra andra experter via formuläret på VA-guidens hemsida. Både Bengt och Carl-Gustaf har i rollen som gästexpert tidigare besvarat ett antal frågor från VA-guidens medlemmar. Du hittar dessa under Relaterat nedan.

Relaterat

Gäller olagliga planbestämmelser i en lagakraftvunnen detaljplan? 2 juni, 2023 (kräver medlemskap i VA-guiden – dagvatten)

 

Vilka åtgärder eller ändringar kan trigga en omprövning av ett markavvattningsföretag? 7 juni, 2023 (kräver medlemskap i VA-guiden – dagvatten)

 

Är det möjligt att utnyttja överkapacitet i dikningsföretag till avledning av dagvatten? 7 augusti, 2023 (kräver medlemskap i VA-guiden – dagvatten)