Juridiken ur ett plan- och byggnadstekniskt perspektiv för återanvändning av avloppsvatten

Lär dig mer om juridiken för återanvändande av avloppsvatten ur ett plan- och byggnadstekniskt perspektiv. Advokatfirman Lindahl har publicerat den tredje delen i sin artikelserie om juridiken kring återanvändning av avloppsvatten.

I den tredje delen av Advokatfirman Lindahls artikelserie behandlar författarna Johanna Lindqvist, Phlip Ahl och Anna Månsson de juridiska frågorna kring återanvändning av avloppsvatten som uppkommer när man vill bygga och installera nya anordningar för att kunna återanvända avloppsvatten. I den första delen av artikelserien tas frågor om juridiken för återanvändning av avloppsvatten ur VA-huvudmannens perspektiv upp och i den andra delen är det juridiken för återanvändning av avloppsvatten ur fastighetsägares perspektiv som är i fokus.

Anmälan, bygglov och vad regleras i detaljplan?

Det kan till exempel gälla juridiska frågor som om det är anmälningspliktigt eller bygglovspliktigt att installera nya separerande VA-ledningar i byggnader för att möjliggöra återanvändning av avloppsvatten eller att kommunen i en detaljplans juridiskt bindande dokument inte kan kräva vilken avloppslösning som ska väljas som till exempel källsorterande system. Däremot kan man i planbeskrivningen som dock inte är bindande beskriva kommunens inställning och uttrycka en strävan om att källsorterande avloppssystem som möjliggör återanvändning av avloppsvatten ska väljas i ett bostadsområde.

Författarna konstaterar exempelvis vidare att Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) inte specifikt tar upp frågor om källsorterande VA-lösningar. LAV är dock teknikneutral så det finns utrymme för att VA-huvudmannen till exempel kan välja teknik som källsorterande avloppsystem med återvinning av avloppsvatten.

Ta del av den tredje artikeln om återvinning av avloppsvatten på Advokatfirman Lindahls hemsida (öppnas i ny flik).