Slutrapport från projektet effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023

Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Ta del av miljöförvaltningens erfarenheter i Uppsala från deras LOVA-projekt om tillsyn av minireningsverk. Man såg ett samband mellan service och få avvikelser vid tillsynen. VA-guiden har sammanfattat projektet.

Under 2022 genomförde miljöförvaltningen i Uppsala ca 100 tillsynsärenden inom ramen för LOVA-projektet. Urvalet av anläggningar för tillsynsbesök baserades på områdets känslighet för utsläpp från små avlopp samt miljöförvaltningens egen riskklassning i övrigt.

En av projektets tydligaste slutsatser handlar om hur viktigt det är att minireningsverk får regelbunden underhåll och sköts på rätt sätt. Miljöförvaltningen såg ett samband mellan service och få avvikelser vid tillsynen. Man menar vidare att det krävs en väl fungerande serviceorganisation för att klara av en regelbunden service och efterlyser ett system för att enkelt kunna se om respektive anläggning får regelbunden service och egenkontroll eller inte. Exempel på lärdomar som miljöförvaltningen i Uppsala tar med sig från projektet:

 • Informera mer om att alla typer av avloppsanläggningar kräver egenkontroll.
 • Ställ hårdare krav på serviceavtal och egenkontroll där fastighetsägarna ska kunna visa upp en plan redan i samband med prövningen.
 • Anläggningar med serviceavtal och egenkontroll hade färre avvikelser, men det kan vara svårt att veta vilka som haft service och genomfört egenkontroll innan tillsynsärendet inleds.
 • Fördelarna med platsbesök överväger jämfört med den skrivbordstillsyn som miljöförvaltningen genomfört tidigare.

Läs mer om projektet

VA-guiden har sammanfattat slutrapporten och beskriver tillsynens upplägg och resultat. Miljöförvaltningen reflekterar över resultaten och sitt arbetssätt samt ger goda råd till dig som vill komma igång med tillsyn av minireningsverk. Läs mer på projektsidan här hos VA-guiden

Ladda ned rapporten och bilagor

Rapporten beskriver projektets upplägg och aktiviteter. Miljöförvaltningens erfarenheter och slutsatser från tillsynen mynnar ut i sju råd till andra för att komma igång med tillsyn på minireningsverk i fält.

Rapporten: Effektivare tillsynsmetod för minireningsverk (2023-09-18)

Bilaga 1: Checklista för tillsyn

Bilaga 2: Egenkontroll av din avloppsanläggning

Bilaga 3: Översikt anläggningar grupperade efter reningsteknik

Ett konceptuellt bidrag från projektet är att man nyanserar begreppet minireningsverk genom att presentera olika reningstekniker. I bilaga 3 listar projektet kritiska moment för respektive typ av reningsverk, saker som är viktiga att hålla koll på vid tillsyn. Typer av reningsverk som var med i projektet:

 • Reningsverk med biologisk och kemisk rening (genomströmning)
 • Reningsverk med satsvis biologisk rening (SBR)
 • Reningsverk med biobärare för biosteget
  • MBBR-teknik (Moving bed biofilm reactor)
  • Roterande biobädd
  • Biobädd/ biobärare
Kort om projektet

Projektet har handlat om att utveckla checklistor för enkla, tillförlitliga och tidseffektiva tillsynsmetoder för tillsyn i fält. Det har även fokuserat på egenkontrollprogram för verksamhetsutövaren. Ecoloop och WRS har samordnat framtagandet av checklistor och egenkontrollprogram med stöd av branschföreningarna VVS-fabrikanterna och MRV.

Resultaten från tillsynen har sammanställts för miljöförvaltningens egen utvärdering, men projektets syfte har inte varit att redovisa resultat för enskilda anläggningar. Projektet har handlat om metodutveckling för att kunna effektivisera och prioritera tillsynen och därför redovisas inga detaljerade resultat.