VA-lagstiftning i förändring: expertpanelen VAK 2024

På Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall den 13–14 mars kommer två expertpaneler att svara på juridikfrågor om vatten och avlopp från konferensens deltagare. Här presenteras expertpanelen för Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring, torsdagen den 14 mars.

VA-guiden får ofta frågor från våra medlemmar som rör juridik kring vatten och avlopp, frågor som besvaras av vår kunniga expertpanel inom ramen för medlemstjänsten Fråga experten.

Just frågor kring juridik är något som också kommer att få extra utrymme under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall den 13–14 mars, då den omtyckta programpunkten Fråga experten LIVE återigen finns med under konferensen. VA-guiden är glada att kunna samla flera experter till två spännande frågestunder om lagstiftning gällande små avlopp respektive VA-lagstiftning i förändring med fokus på dagvatten och VA-planeringsfrågor.

Torsdag den 14 mars är dags för Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring. Expertpanelen består då av Jonas Christensen, miljöjurist Ekolagen Miljöjuridik, Johanna Lindqvist, advokat från Advokatfirman Lindahl, Kerstin Rosén Nilsson, handläggare Naturvårdsverket samt Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör för Bottenvikens vattenmyndighet.

Experterna kommer att diskutera och svara på i förväg inskickade frågor om bland annat det nya avloppsdirektivet, PBL-utredningen, förslag till utformning av ny ABVA och givetvis ändringar i lagen om allmänna vattentjänster, med följdlagstiftning. Du kan ta del av en mer utförlig presentation av våra experter här nedan.

Ställ dina frågor till expertpanelen på VAK 2024

Som deltagare på VAK 2024 har du möjlighet att ställa alla dina frågor om VA-juridik till våra experter. Kanske är det just din fråga som vi kommer att lyfta under programpunkten. Skicka in din juridikfråga till VAK 2024 via formuläret.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala.

Jonas arbetar som miljöjurist och är disputerad Juris doktor. Sedan 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid. Han har mångårig erfarenhet inom miljörättsområdet och är en efterfrågad föreläsare inom bland annat miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas har följt Avloppsguiden och VA-guiden från start och är en av VA-guidens mest frekventa experter att svara på rättsliga frågor kopplade till små avlopp, dagvatten och VA-planering. Han har bidragit med, hör och häpna, nästan 400 expertsvar i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten.

Utöver utbildningar och som expert i expertpanelen verkar Jonas som miljörättsligt ombud, universitetslärare och deltar i projekt som juridisk expertis. Läs mer om Jonas Christensens breda kompetens inom det miljörättsliga området och hans arbete på Ekolagen Miljöjuridik.

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

Johanna Lindqvist, advokat på advokatbyrån Lindahl i Göteborg.

Johanna Lindqvist arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl sedan 2021 men har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009, då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Johanna har även arbetat som verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten under ett år.

På Lindahls arbetar hon bland annat med rådgivning och som biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, men också med rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut.

Johanna är också en av VA-guidens uppskattade juridikexperter i medlemstjänsten Fråga experten och har erfarenhet av att arbeta med kommuner och VA-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor men även frågor om små avlopp. Johanna är precis som Jonas Christensen en uppskattad föreläsare inom bland annat VA-juridik. Läs mer om Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl.

Johanna Söderasp, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör för Bottenvikens vattenmyndighet.

Johanna arbetar som vattenvårdsdirektör för Bottenvikens vattenmyndighet, vid Länsstyrelsen i Norrbotten sedan 2019. Hon är disputerad juris doktor från Luleå Tekniska Universitet och har ägnat en stor del av sin forskning åt frågor om EU-rättens genomslag och särskilt den svenska implementeringen av EU:s vattendirektiv.

Under åren 2022–2023 var hon av regeringen utsedd till särskild utredare för utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande, där tre olika vattenfrågor var i fokus: miljökvalitetsnormer för vatten, hållbar dagvattenhantering och säkrad dricksvattenförsörjning. Utredningen resulterade i betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72), som lämnar ett stort antal förslag på författningsändringar i syfte att förenkla och förtydliga hur vattenfrågor ska få genomslag i processer för fysisk planering. Läs mer om SOU 2023:72 här.

Kerstin Rosén Nilsson, Naturvårdsverket

Kerstin Rosén Nilsson, handläggare på Naturvårdverket i Stockholm.

Kerstin Rosén Nilsson har i olika roller på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm mångårig erfarenhet att utforma, vägleda om och tillämpa regler inom miljöbalkens område och lagen om allmänna vattentjänster med särskild inriktning mot avloppshantering och reningsverk.

Hon är civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik och arbetar med avloppsfrågor på Naturvårdsverkets avdelning för planering, prövning och tillsyn. Kerstin har även arbetat tre år på Stockholm Vatten och Avfall med egenkontroll enligt miljöbalken innan hon våren 2022 återvände till myndighetsrollen. Under 2023 arbetade hon bland annat med att stötta Regeringskansliet i rådsförhandlingarna om EU:s nya avloppsdirektiv. Läs mer om Naturvårdsverkets arbete med avloppsfrågor på Avlopp (naturvardsverket.se).

Mer om Vatten Avlopp Kretslopp 2024

Till konferensprogrammet för VAK 2024 (pdf)

Till Juridik för små avlopp: expertpanelen VAK 2024, 13 mars 2024