Ny katalog med metoder för att bekämpa invasiva främmande växtarter

Den invasiva arten Sjögull (nymphoides peltata).

En ny metodkatalog framtagen av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska underlätta för myndigheter och andra aktörer att välja rätt metod för att bekämpa invasiva växtarter i vatten och på land.

Invasiva arter är arter som med hjälp av människan flyttats från sin ursprungliga miljö till en ny omgivning där spridningen sker snabbt och där de kan orsaka skada på både ekosystem, infrastruktur och människors hälsa. Antalet invasiva arter ökar hela tiden och utgör enligt Naturvårdsverket ett av de största hoten mot biologisk mångfald i både Sverige och globalt.

Metodkatalog för totalt 14 invasiva arter i vatten och på land

Som ett steg för att underlätta arbetet med att bekämpa de invasiva främmande arterna har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten gemensamt tagit fram en katalog med metoder för att bekämpa olika invasiva växtarter i vatten och på land. Metoderna som beskrivs i katalogen har utvärderats utifrån etablerad kunskap och publicerad forskning.

I katalogen finns bekämpningsmetoder beskrivna för totalt 14 invasiva arter, däribland sjögull (Nymphoides peltata), vattenpest (Elodea canadensis) och jätteloka (Heracleum mantegazzianum). Metoderna som förelås omfattar till exempel bete med hjälp av betande fiskarter, rotdragning och salthaltshöjning.

Till metodkatalogen för bekämpningsmetoder för invasiva främmande arter