Start Taggar Avloppsreningsverk

Tagg: Avloppsreningsverk

Ny vägledning för rapportering i miljörapporteringsportalen på väg

Europeiska kommissionen driver två överträdelseärenden mot Sverige på grund av att kommissionen bland annat anser att Sverige inte följer avloppsdirektivet för ett drygt 50-tal...

Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, föreskrift

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Föreskrifterna innehåller även...

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk, SVU 2016

I projektet har IVL Svenska Miljöinstitutet och SP studerat hur skärpta utsläppskrav kan bidra till för­ ändrad miljöpåverkan från reningsverkens processer. Käppalaverket i Lidingö, Henriksdals...

Framåt för Revaq

Avloppsvattnet och avloppsslammet i Örebro blir allt bättre, det visar i en jämförelse mellan reningsverken i Sverige. Nu fortsätter arbetet med att hitta källor...

Lund <3 Malmö via avlopp

Genom att flera av de mindre reningsverken i Lund lagts ner och reningskraven ökat på de befintliga överväger nu Lund att bygga en överföringsledning...

Malmö avloppstunnel, beslutsunderlag 2015

Alternativa strategier till Malmö Avloppstunnel har utretts. Inga av dessa ensamt bedöms medge de fördelar som uppnås av Malmö avloppstunnel. För att uppnå samma fördelar...

Bort med läkemedlena i avloppsreningsverken

Under juli och 6 månader framåt 2015 installerades ozonbehandling i Knivstas reningsverk. Under våren har utvärdering gjorts och det preliminära resultatet visar en 80...

Metod för fosforåtervinning ur avloppsslam, IVL 2014

Ur sammanfattningen från IVLs rapport Kommunalt avloppsvatten innehåller stora mängder fosfor som idag inte återvinns och  reningsprocessen är därmed att betrakta som en sänka för...

Minska utsläpp av växthusgas från avloppsrening och slam, SVU 2015

Rening av avloppsvatten och den kopplade hanteringen av slam innebär risk för utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan, som är 298 respektive 25 gånger...

Läkemedelsrester i reningsverk, IVL 2015

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med sina samarbetspartner KTH, Stockholm Vatten och Syvab tagit fram en kunskapsrapport om hur avloppsvatten kan renas från läkemedelsrester....

Senaste artiklarna