Start Taggar Damm

Tagg: Damm

Att tänka på vid tillsyn av en dagvattendamm

Två frågor om tillsyn av dagvattendammar besvaras av Jonas Andersson, dagvattenexpert på WRS. En fråga handlar om tillsyn av dammens utlopp, en fråga om...

Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Är du i behov av att uppskatta reningsfunktionen hos en dagvattendamm i din kommun utifrån dess dimensioner och avrinningsområde? Då är detta beräkningsverktyg något...

VA-podden #3 Dagvattendammar med Jonas Andersson

Det tredje avsnittet av VA-guidens podcast är det första av flera som fokuserar på dagvattenanläggningar. I detta avsnitt diskuteras det dagvattendammar med Jonas Andersson,...

Nya dagvattenpark planeras i Uppsala

Miljö och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun ger tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna för att anlägga en multifunktionell dagvattenpark i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Dagvattenparken ingår som en...

Dagvattenpark i Enköping uppnår inte tillräcklig rening

Provtagningar av utgående vatten visar att Paddeborgsparken i Enköping inte renar dagvatten tillräckligt. Nu ska parken byggas om för att åstadkomma en lägre vattenhastighet...

Torrdammar ska förhindra översvämningar i Karlskoga

I tre år har villaägare i delar av Karlskoga fått sina källare översvämmade vid skyfall till följd av ett överbelastat kombinerat ledningssystem. Nu ska...

Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar, LIU 2017

C-uppsats av Christoffer Lundgren Björnqvist, Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet (LIU) Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar. Vägar framåt för ett förbättrat underhåll Författare: Christoffer Lundgren Björnqvist, Tema...

A performance investigation of stormwater accommodations, Exjobb 2017

Utdrag ur sammanfattningen Rapporten beskriver sju olika typer av dagvattensystem så som; rain gardens, dagvattendammar, brunnar, skärmbassänger, svackdiken, rör-/betongmagasin samt krossdiken på begäran av Structor Mark...

Hur motverkas tillväxt av alger i dagvattendamm?

Frågeställaren har problem med alger i en damm och undrar om det går det att motverka tillväxten på något sätt. Yvonne Byström, WRS i...

Bedömning av flora och fauna i åtta dagvattendammar. BioDivers, 2009

Sammanfattning Åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg har naturinventerats som komplettering av en inventering som utfördes för 24 dammar 2005. Syftet var följande: att göra en översiktlig...

Senaste artiklarna