Start Taggar Filter

Tagg: Filter

Erfarenheter av D-Rainclean

Dagvattenguiden har fått en fråga och därför ber vi om din hjälp: Har du erfarenheter av en produkt som heter D-Rainclean? Det är en produkt...

Brunnsfilter för att rena koppar från Vasamuseets tak. Reportage 2012

Dagvattenguiden besökte Tyréns i Stockholm och träffade Johan Ekvall. Han berättade om en konsultutredning som ger förslag på hur dagvatten från Vasamuseets stora koppartak...

Rena dagvatten med filter i vägbrunnar. Reportage 2012

En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej,...

Biofilter för dagvattenbehandling. Svenskt Vatten seminarium 14 nov 2012

Referat från ett föredrag på seminariet: Hantering av föroreningar i dagvatten – Internationella erfarenheter och svenska utmaningar. Stockholm 13-14 nov 2012. Referat skrivet av...

Rena dagvatten med filter i vägbrunnar

En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej,...

Brunnsfilter för rening av vägdagvatten

  Sammanfattning Brunnsfilter används i syfte att rena dagvatten från gator och markytor. Filtren läggs direkt under brunnsbetäckningen och fördelen är att filtrening sker nära utsläppskällan....

Biofiltration technologies for stormwater quality treatment. Dok.avhandl.

Summary Due to high runoff volumes and peak flows, and significant contamination with (inter alia) sediment, metals, nutrients, polycyclic aromatic hydrocarbons and salt, urban stormwater...

Rening av kopparhaltigt dagvatten från koppartak

Kopparhaltigt dagvatten från koppartak färdas via dagvattensystemet till recipient och avloppsreningsverk vilket ger upphov till en försämrad livsmiljö för vattenlevande organismer och höga kopparhalter...

Försedimentering och filter vid dagvattenrening i föroreningsbelastade och trafiktäta områden. Ur tidskriften VATTEN, 2004.

I EGs direktiv 1991/271/EEC klassas dagvatten som avloppsvatten. EUs Vattendirektiv hänvisar till direktivet 1991/271/EEC och pekar även på vägdagvatten som en föroreningskälla för grundvatten....

Regnvatteninsamling från hustak på södra Gotland. Ur tidskriften VATTEN, 2009.

Tillgången till dricksvatten från egen brunn på södra Gotland är ytterst begränsad på grund av områdets sprickiga kalkstensberggrund, och en möjlighet till vattenförsörjning är...

Senaste artiklarna