Start Taggar Publikation

Tagg: Publikation

Application of Floating Wetlands for Enhenced Stormwater Treatment – A Rewiew, NIWA, 2006.

The ARC Stormwater Action Plan (2004) includes provisions for the development of "improved solutions" for reducing the amounts of contaminants carried into aquatic environments...

The Use of Stormwater BMPs in Europe, 2003.

This report represents a comprehensive review of the current state of knowledge on the use and performance of BMPs for stormwater treatment and control....

Hållbar utveckling i Kungsängen. Ett gestaltningsarbete med fokus på Folkhälsa, Biologisk mångfald och Ekologisk dagvattenhantering

Syftet med arbetet är att undersöka hur man applicerar begreppet utveckling huvudsak består av hårdgjorda ytor. Vi ville uppnå syftet genom att skapa innovativa...

Gröna taks påverkan på dagvattenkvalitén. Ur tidskriften Vatten, 2005.

Gröna taks påverkan på den årliga belastningen av föroreningar i avrinningsvattnet har undersökts för fyra anlagda gröna tak i södra Sverige. Undersökningens huvudmål var...

Dansk manual för infiltration och markbäddar

Manual 2000 - For nedsivningsanlæg og biologiske sandfiltre for husspildevand, 5 - 1000 p.e. Organisation: Bokn Plast, http://nedsivning.com/index.html Författare: Johan P. Nielsen Sidor: 35 sidor Manualen...

Enskilda avlopp i Östergötland, LST 2010

Enskilda Avlopp i Östergötland – Var finns de och hur minskar vi deras påverkan på havet? Författare: Jane Hjelmqvist Länsstyrelsen Östergötlands rapport nr. 2010:4 Sidor: 84...

Spridning och effekter av tungmetaller från vägar och vägtrafik. Litteraturöversikt. VTI rapport 512, 2005

Från vägtransportsystemet tillförs den yttre miljön stora mängder tungmetaller. Fordon, trafik, last, vägmaterial och vägutrustning samt drift och underhåll ät viktiga källor. I däckgummi...

Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering, Örebro län 2010

Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering Länsstyrelsen Örebro län, 2010:6 Sidor: 26 sidor Från förordet: "I rapporten redovisas en indelning av Örebro län i skyddsnivåer...

Slutrapport WebGIS, Bioforsk 2008

WebGIS avløp for Klepp 2008 Författare: Stein Turtumøygard og Gro Eggen, Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Rapport, Vol. 3 Nr. 109 2008 Antal sidor: 18 Rapporten beskriver ett...

Erosion vid dagvattendammar. Examensarbete SLU, 2011

Sammanfattning I takt med att städerna växer behöver dagvattenhanteringen ständigt utvecklas. Numera är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ofta ett krav vid planering av nybyggnation....

Senaste artiklarna