Start Taggar Rapport

Tagg: Rapport

Kvalitetssäkring av avloppsfraktioner, Exjobb

Kvalitetssäkring av hushållsnära avloppsfraktioner - vad kräver livsmedelsbranschen? Examensarbetet "Kvalitetssäkring av hushållsnära avloppsfraktioner - vad kräver livsmedelsbranschen?" syftar till att skapa ett underlag som kan...

Avhandling om fosforfilter på engelska, LTU 2007

A small scale wastewater treatment system adapted to nutrient recovery in cold climate Författare: Lea Rasta Lea Rastas lic-avhandling vid Luleå Tekniska Universitet: A small scale...

Naturbaserad rening i Norge

VA-forsk-rapporten "Naturbasert rensing av avløpsvann – en kunnskapssammenstilling med hovedvekt på norske erfaringer" sammanfattar norska och några internationella resultat. Rapporten tar upp system för infiltration...

Avloppsanläggningar för 25-2000 pe – nationell översikt, VA-forsk 2006

Avloppsanläggningar för 25–2000 pe VA-forsk-rapporten "Avloppsanläggningar för 25–2000 pe – En nationell översikt" är en översikt av befintliga avloppsanläggningar av denna storlek i Sverige med avseende...

Nordisk inventering av källsorterande system

Inom ramen för detta projekt har 20 klosettvattenanläggningar inventerats, främst genom intervjuer med personal som sköter driften av anläggningarna. Intervjuerna har kompletterats med uppgifter...

Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder

Ett Interreg-projekt som drivits av Helsingborgs kommun tillsammans med Lunds och Köpenhamns universitet och ett antal kommuner i Skåne och Danmark, har utmynnat bl...

Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar

I VA-forsk-rapporten 2005-16 beskrivs funktionen hos öppna filterbäddar (öppen infiltration och öppen markbädd), med särskild fokus på problemområden som igensättning och bristfällig rening. Driftresultat...

Reduktion av fosfor och kväve i slamavskiljare

I Scope Newsletter Nr 63, januari 2006, finns en genomgång av vetenskapliga artiklar som handlar om s.k. septic tanks och vad som händer med...

Åtgärder för att minska fosforutsläpp

Åtgärder för att minska fosforutsläpp från befintliga enskilda avlopp Rapporten "Åtgärder för att minska fosforutsläpp från befintliga enskilda avlopp" redovisar en litteraturstudie om möjligheterna att...

Senaste artiklarna