Start Taggar SGU

Tagg: SGU

Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera...

Risk för allvarlig vattenbrist

Nio nationella myndigheter varnar för att vi riskerar att uppleva den allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år. Myndigheterna uppmanar alla till att spara på vatten...

Låga nivåer för dricksvatten

Det kommer att bli problem med tillgången på dricksvatten även under nästa sommar, spår SGU. Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut...

Målet att skapa mer vatten

I många VA-planer och Vattenplaner talar man om vattenförekomsters induceringsområde. Alltså de markområden som hjälper till att skapa grundvatten. I en rapport från SGU...
Dokumentbibliotek

Naturlig radioaktivitet, uran, metaller i dricksvatten, SGU 2007:13

Ur inledningen Naturligt radioaktiva ämnen och metaller förekommer i dricksvatten men halterna varierar mycket mellan olika brunnar. De tidsmässiga variationerna är i allmänhet måttliga. Många...

Grundvatten av god kvalitet – fördjupad utvärdering, SGU 2003

Rapporter och meddelanden 114, SGU Riksdagen har beslutat (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36) om delmål, åtgärder och strategier för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. SGUs...

Låna en geolog via Youtube

Sedan ett par år har SGU erbjudit tjänsten Låna en geolog som innebär att en geolog eller expert från SGU kommer på besök för...

Vägledning för grundvatten, SGU 2014

Ur inledningen Vägledningen ska vara till hjälp vid tillämpningen av vattenförvaltningsförordningen och dess föreskrifter samt öka förståelsen för författningstextens betydelse och lagstiftningens krav. Avsikten är...

Enskild vattenförsörjning – kunskapsunderlag inför uppföljning av ett nytt delmål, SGU 2007

SGU rapport 2007:10 Enskild vattenförsörjning – kunskapsunderlag inför uppföljning av ett nytt delmål Författare: Lena Maxe, SGU Sidor: 68 sidor Rapporten sammanställer uppgifter om dricksvatten från enskilda...

Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt, Soc 2008

Dricksvatten från enskilda vattentäkter - Ett nationellt tillsynsprojekt 2007 Socialstyrelsen (Artikelnr 2008-109-15) Publicerad maj 2008. 38 sidor (inklusive bilagor 89 sidor) Ur sammanfattningen: "För att få en bättre överblick...

Senaste artiklarna