Vilka krav är rimliga att ställa vid pumpning?

Då vi är något oklara över vad som hör till vår tillsyn och vilka krav som är rimliga att ställa i samband med pumpning önskar vi att ni utreder vissa problem. Den vägledning som vi anser oss ha är det som står i Naturvårdsverkets faktablad 3 (Pumpbrunnen ska vara helt tät, det skall finnas larmsignaler på väl synlig plats som visar att pumpen slutat fungera, det ska finnas reservvolym i pumpbrunnen i händelse av elavbrott samt att pumpen ska vara lätt att lyfta upp för underhåll) samt i Små avloppsanläggningar (Naturvårdsverkets fakta 2003) (Pumpning efter slamavskiljare till fördelningsbrunn dimensioneras så att flödet på varje enskild spridarledning uppgår till 0,1-0,2 l/s. Total volym vid varje pumptillfälle bör inte överskrida spridningsrörens totala volym. Vid pumpning efter slamavskiljare direkt till spridningsledningar väljs trycket så att man erhåller ca 1 mVP. Total volym vid ett pumptillfälle bör motsvara 2-5 x rörvolymen i spridningssystemet.)

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.