Nyanställd på Roslagsvatten jagar tillskottsvatten

Roslagsvatten har anställt en person som bara ska jobba med att leta tillskottsvatten. Han heter Johan Dahlborn och har bara jobbat några veckor på tjänsten. Att anställa en person med just det här uppdraget kommer att ge bra kontinuitet och förhoppningen är att det ska ge ett gott resultat.

Roslagsvatten har valt att börja med att titta på data från pumpstationer och utifrån det det leta problemområden. Planen är att inrikta sig på ett problemområde per år och försöka vidta åtgärder som minskar mängden tillskottsvatten. Roslagsvatten har köpt in portabla flödesmätare för att kunna göra fältstudier, med början nu i mars. Fältstudierna ska hjälpa till att ringa in problemområden. Men det ger också fördelen att man får ett värde på flödet idag och efter åtgärder kan man mäta igen och se om situationen har förbättrats. Vilka åtgärder som behövs för att minska mängden tillskottsvatten beror naturligtvis på hur området ser ut. Johan tror att det kommer behövas en strategi för att få med fastighetsägarna, för en del av problemen med tillskottsvatten är troligtvis felkopplingar på privat fastighetsmark.

Förra året (2012) gav Svenskt Vatten ut en rapport med titeln Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten. Rapporten kan laddas ner från Svenskt Vattens rapportarkiv. Den ger en ordentlig genomgång av hur man kan jobba för att minska mängden tillskottsvatten.

Förklaring  av begrepp:
När man pratar om tillskottsvatten menar man det vatten som tar sin in i spillvattennätet, men som inte borde vara där. Spillvattennätet ska transportera vatten från toaletter, handfat, disk och tvätt. Alltså det vi i dagligt tal kallar avloppsvatten. Spillvattennätet leder detta vatten till reningsverket, där vattnet renas innan det släpps ut i en recipient (sjö eller vattendrag). Tillskottsvatten kan komma från många olika källor. Direkt inläckage av regnvatten, felkopplade stuprör, gamla ledningar som inte är täta, överläckage från dagvattennätet och inläckande grundvatten är några exempel. Problemen med tillskottsvatten är att det ger en för hög belastning på ledningar, pumpstationer och reningsverk. I princip späds föroreningarna i spillvattnet ut och det gör det svårare att rena. Vid stora regn kan det också leda till att det kommer så mycket vatten att systemet bräddar och vattnet rinner genom reningsverket utan att renas.