Minska risken för översvämningar med bidrag från MSB

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en budget på 20 miljoner kronor år 2015 för att hjälpa kommuner att förebygga naturolyckor i bebyggda områden. Det handlar alltså om översvämningar, ras och skred. En kommun kan få bidrag med upp till 60% av kostnaden för åtgärder. Det senaste året har till exempel Härryda och Haparanda fått bidrag för översvämningsåtgärder. Arboga och Göteborg har fått bidrag för att göra fördjupade utredningar.

    Jag frågade Margareta Nisser-Larsson på MSB hur stor chans en kommun har att faktiskt få pengar. Margareta svarar att varje ärende handläggs tillsammans med experter på SGI och SMHI. Kommunen får besök och stöd i arbetet med utredningar för att få fram de mest lämpliga och ekonomiskt försvarbara åtgärderna. Margareta säger också att de inte avslår några prioriterade ansökningar utan istället försöker beta av dem allt eftersom de är färdigutredda. Det är alltid värt att söka för kommunen, tycker Margareta. Hon påpekar också att det står kommunen fritt att göra åtgärder även om bidra inte beviljats. Man kan få bidrag för åtgärder som redan är utförda.

    Ansökan ska vara inne senast första augusti. Mer information finns på MSB:s hemsida.