Granskning av underhåll och förnyelse av VA-nätet, Krokoms kommun

Granskningen är en fördjupning från den förstudie som genomfördes i 2012 års revisionsplan.

Projektets syftar till att undersöka om underhållsplaner finns för kommunens VA-anläggningar och hur investeringar och underhåll planeras på kort och lång sikt. Den övergripande revisionsfrågan är om rutinerna för underhåll och förnyelse av Va-nätet fungerar tillfredsställande?
Granskningen ska besvara följande kontrollmål:

  1. Vilka underhållsplaner finns och hur mycket pengar satsas årligen på underhåll?
  2. Hur ser det ut beträffande utbyte och nyanläggning av Va-ledningsnät?
  3. Hur ser det verkliga behovet ut i förhållande till utförda insatser?

VA- och renhållningsavdelningen tillhör organisatoriskt Samhällsbyggnadsnämnden i Krokoms kommun. Resultatenheten Va-verket har cirka elva anställda för att sköta om och planera driften av anläggningarna. Verksamheten sköter drift och underhåll av kommunens cirka 115 Va-anläggningar samt 23 mil vatten-, 6 mil dagvatten- och 17 mil spillvattenledningar. Stora delar av ledningsnätet byggdes under 50- och 60-talet då det fanns en tro att kommunen skulle öka sin befolkning.