EU-dom om tillståndsprövning vid risk för försämrad vattenstatus. 1 juli 2015

EU-domstolen har slagit fast att vid tillståndsprövning av enskilda verksamheter och projekt ska myndigheten ta hänsyn till hur verksamheten förväntas påverka vattendirektivets mål om god ytvattenstatus. Om verksamheten riskerar att leda till en försämring ska myndigheten inte ge tillstånd till den. En försämring är, enligt domstolen, när en enskild kvalitetsfaktor försämras till en lägre klass. Det behöver alltså inte vara en så stor försämring att den sammanvägda statusen ändras till en lägre klass.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.