Gröna dagvattenlösningar i Vinnovaprojekt

Redan idag finns det sedumtak, gröna väggar, växtbäddar och innergårdar med skogsbiotoper i våra städer med förmågan att omhänderta föroreningar, fördröja dagvatten och förhindra översvämningar. Men ofta har dessa gårdar specialbeställts och många aktörer har varit inblandade; allt från landskapsarkitekter och ekologer till anläggare, plantskolor och skötselföretag. Går det inte att hitta standardiserade gröna lösningar? Efterfrågan finns uppenbarligen men hur ska man koordinera och samordna dessa gröna projekt och lösningar?

Sustainable Business Hub – ett nätverk för företag inom miljö- och energiområdet – arbetar med just detta, att ta fram paketlösningar till fastighetsägare. Tanken är att ta fram en slags katalog med olika innergårdar som går att beställa beroende på klimat och jordmån och vilka arter som kan trivas just där. Detta är i sig en del i BiodiverCity, ett Vinnovaprojekt som pågick mellan 2012 och 2014. Målet var att bland annat att förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster, som exempelvis dagvattenrening.

Bild över Masthusen, Malmö, där ett äldreboende kommer att byggas. Tillsammans med de gröna taken kommer även bon för vila och häckning för fåglar och fladdermöss att skapas. De gröna taken tar även hand om dagvattnet och motverkar översvämningar.
Bild över Masthusen, Malmö, där ett äldreboende med gröna tak kommer att byggas. Tillsammans med de gröna taken kommer även bon för vila och häckning för fåglar och fladdermöss att skapas. De gröna taken tar även hand om dagvattnet och motverkar översvämningar. Detta är del av projektet BiodiverCity.

BiodiverCity arbetade med innovation inom sex stycken konkreta produktgrupper:

  1. Gröna tak
  2. Gröna fasader och väggar
  3. Mobila växtsystem
  4. Urbana biotoper
  5. Tredimensionell grönska
  6. Träd i gator.

Många av innovationerna kan man se på plats i Malmö. Läs mer om exempel från dessa produktgrupper och hur de kan bidra till förbättrad dagvattenhantering och -rening här: BiodiverCity (för medlemmar).