Grönt ljus för gröna dagvattenlösningar i Sigtuna

I Sigtuna är det nu klart med ett nytt, visionärt bostadsområde med moderna dagvattenlösningar, Sigtuna stadsängar. Området kommer bland annat innehålla en dagvattensjö, regnbäddar och dagvattenlösningar som faktiskt har tagits fram av invånarna själva. 

750 bostäder ska uppföras i området som kommer att präglas av små kvarter med varierande bygghöjder. En dagvattensjö kommer att placeras strategiskt i området för rening men även som estetisk gestaltning. Regnbäddarna kommer vara uppbyggda av olika lager av markmaterial och vegetation för att efterlikna naturliga vattenreningsprocesser.

Dessutom har flertalet lösningar för regn- och smältvatten tagits fram av invånarna själva. Exploatören och Sigtuna kommun bjöd in invånarna för att tillsammans skapa och ta fram en vision för det framtida bostadsområdet. Detta resulterade bland annat i att dagvattnet kommer att integreras i stadsbilden och förhoppningsvis bidra med en vackrare närmiljö.

Rent praktiskt kommer vattnet att ledas till mitten av gatorna och bilda stråk av rinnande vatten istället för att traditionellt leda vattnet till brunnar nära trottoarkanterna. Förhoppningen är att det blir mer kostnadseffektivt då det kräver färre antal brunnar samtidigt som trottoarerna blir mer tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar.

Bild som visar hur det är tänkt att dagvatten ska integreras i stadsmiljön vid bygget av Sigtuna stadsängar (Källa: sigtunastadsangar.se).
Bild som visar hur det är tänkt att dagvatten ska integreras i stadsmiljön vid bygget av Sigtuna stadsängar (Källa: sigtunastadsangar.se).

Första inflytt kommer att ske 2018 och stadsdelen kommer att växa fram under en 15-års-period.

Läs mer om Sigtuna stadsängar på områdets egen hemsida eller kolla detaljplanen på Sigtuna kommuns hemsida.