Havs- och vattenmyndighetens förslag till förordning

Nu har Havs- och vattenmyndigheten överlämnat sitt förslag på ny förordning gällande små avlopp. Detta skedde den 9 september 2016. Förslaget kommer att kompletteras med en konsekvensutredning i mitten på oktober. Du kan ladda ner förslaget nedan.

Avsikten är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

Förslaget innebär följande förändringar:

  1. kravet på rening av fosfor skärps i områden med övergödningsproblem, och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot sänks kravet på rening av fosfor i områden där risken för påverkan är liten. Reningsnivåerna blir därmed bättre anpassade till risken för påverkan.
  2. särskilt känsliga områden pekas ut. Det blir enklare för fastighetsägaren att veta vilken anläggning som kan accepteras på en viss plats. Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten eller kommunerna föreslås stå för utpekandet utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag vilket också ger en ökad samsyn nationellt.
  3. krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift. Detta ökar säkerheten i att nya anläggningar klarar de krav som förutsatts vid tillståndsgivningen.
  4. för anläggningar dimensionerade för 51-200 pe ställs högre krav på undersökning vid lokalisering och tätare kontinuerlig kontroll, än för de mindre anläggningarna.

Bakgrund
I december 2012 fick HaV ett regeringsuppdrag där kostnadseffektiva författningsförslag för små avlopp skulle tas fram. HaV:s slutrapportering lämnades till regeringen i september 2013 . Detta författningsförslag har därefter reviderats och bearbetats.

Läs förslaget här (pdf)