Regeringen avvaktar med nya regler för små avloppsanläggningar

Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) lämnade i september 2016.

Miljö- och energidepartementet motiverar beslutet med att flera remissinstanser påtalat problem med förslagen, både vad gäller dess tydlighet och effektivitet. Regeringen delar HaV:s och remissinstansernas bedömning att det behövs tydligare regler för enskilda avlopp.

Departementet hänvisar till utredningen Hållbara vattentjänster som ska lämna förslag som ökar åtgärdstakten för enskilda avlopp. Utredningen ska rapportera sina slutsatser till regeringen den 28 februari 2018. Regeringen lovar att återkomma till frågan om tydligare regler för enskilda avlopp.

För HaV innebär regeringens besked att myndigheten fortsätter sitt påbörjade arbete med en vägledning för prövning. Vägledningen kommer att bli ett komplement till de allmänna råden (HVMFS 2016:17) och ersätta den befintliga handboken.

Möjlighet att bidra och påverka kommande vägledning

Apropå HaV:s kommande vägledning för prövning återkommer VA-guiden och Avloppsguidens användarförening inom kort med en inbjudan till alla medlemmar (miljökontor) apropå vägledningen. De inspektörer som vill och har möjlighet bjuds in till att kommentera utkast till olika delar av vägledningen.

Källa: HaV:s nyhetsbrev om små avlopp, oktober 2017 nr 3