Kan anläggning med 20 hushåll få dispens från kommunal slamhämtning?

Fråga: Jag har fått en fråga angående möjlighet till dispens från kommunal slamhämtning. Ett avloppsreningsverk med 20 anslutna fastigheter som sköts av en ekonomisk förening. De vill sköta sin slamtömning direkt med entreprenör i stället för som idag via abonnemang hos kommunen. Slamtömning behöver ofta göras i samband med att entreprenörens spolning och underhållsarbeten. Kan slammet ses som verksamhetsavfall eller finns det annat lagutrymme för att ge dispens?

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

Enligt en Naturvårdsverkets Vägledning till definitionen av hushållsavfall från 2008 så bör inte detta vara att betrakta som hushållsavfall, i vart fall inte om man bedömer att det är en ”stor” anläggning.. På s 4-5 skriver man:

”Latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar är hushållsavfall. Detsamma gäller slam från hushållens slambrunnar. Om avfallet uppstår i en anläggning som behandlar latrin eller toalettavfall från flera olika fastigheter bör det inte anses komma från hushåll i de fall anläggningen är stor, tekniskt komplex eller på annat sätt skiljer sig från en anläggning avsedd för enstaka hushåll. I de fallen kan inte avfallet heller anses som därmed jämförligt.”

Eftersom kommunernas monopol på avfallstransporter endast gäller hushållsavfall, så innebär Naturvårdsverkets text att den ekonomiska föreningen i fråga har möjlighet att själva ordna borttransport. Man ska dock vara noga med att följa avfallslagstiftningens krav på anmälan eller tillstånd för viss typer av avfallstransporter. Frågan regleras i avfallsförordningen, se t.ex. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.