Åsikterna går isär om skärmbassäng i Nacka kommun

Åsikterna går isär om en planerad dagvattenanläggning i Kyrkviken i Nacka kommun. Länsstyrelsen är kritisk mot den permanenta lösning som föreslås av kommunen. Kommunen menar i sin tur att anläggningen är en förutsättning för att minska mängden orenat dagvatten som rinner ut i Kyrkviken.

Processen kring en planerad skärmbassäng i Kyrkviken har pågått en längre tid och rapporteringen likaså. Senast är det Mitti (25/10) som i en artikel redogör för Länsstyrelsen kritik mot anläggningen som ska rena dagvatten från delar av Nacka stad och Sickla. Kommunen ansökte om tillstånd att anlägga en skärmbassäng den 29 december 2017. Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen genomfördes sedan den 18-19 november 2018.

Samma princip som en djup damm
En skärmbassäng är en anläggning som placeras i själva recipienten och som ofta avgränsas med hjälp av skärmväggar i presenning. Rening sker främst genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar och anläggningen fungerar i princip som en djup dagvattendamm. Den planerade anläggningen i Nacka ska även ha ett tillhörande bryggdäck samt flytbryggor.

Länsstyrelsen anger i sin kritik att den föreslagna permanenta skärmbassängen inte utgör bästa tillgängliga teknik och att saknas vetenskapliga studier om den faktiska reningseffekten i en skärmbassäng. Det går enligt Länsstyrelsen inte heller att uppskatta den förväntade reningseffekten i en skärmbassäng genom att utgå från data från dagvattendammar på land, som är en anläggningstyp som är betydligt mer studerad.

Länsstyrelsen vill därför att skärmbassängen ska vara en tillfällig lösning och ges ett tillstånd på max 15 år. Under tiden ska kommunen hitta andra lösningar uppströms som kan rena dagvattnet.

Utöver Länsstyrelsen finns det ytterligare sakägare som är kritiska till lösningen med en skärmbassäng i Kyrkviken. Nätverket Järlasjön och Nysätra villaägarförening är två av dessa och som har startat initiativet Rädda Järlasjön. Sakägarna anser att kommunens föreslagna anläggning inte är kostnadseffektiv och inte heller medför några fördelar för miljön. Tvärtom riskerar en anläggning i själva Järlasjön att ytterligare öka övergödning och gifter i sjön. Istället föreslår man en permanent landbaserad lösning samt reningstunnel.

En nödvändighet enligt kommunen
Nacka kommun menar å sin sida att den föreslagna anläggningen behövs för att åtgärda den befintliga föroreningssituationen i Kyrkviken/Järlasjön och att kritik mot den föreslagna anläggningens reningseffekt är obefogad. Detta uttrycker kommunen i sitt yttrande i Mark- och miljödomstolen och som ett svar på Länsstyrelsens yttrande. Kommunen anser inte heller att befintliga och framtida LOD-åtgärder är tillräckligt för att minska det orenade vattnet till Kyrkviken/Järlasjön. Skärmbassängen bedöms inte heller medföra någon försämring av vattenförekomstens status.

Dom i målet meddelas av Mark- och miljödomstolen väntas sannolikt någon gång innan årsskiftet.

1 kommentar

  1. Frågan var uppe redan 2010. Efter någon form av ”folkomröstning” blev valet att investera i FlexiClean dagvattenfilter istället. Vi levererade en 65–70 kassetter som sedan skulle utvärderas av en opartisk konsult. Rapporten som blev är en av de märkligaste som publicerats i branschen. Ingen har än idag kunnat redovisa hur denna utvärdering gjordes.
    Skulle det inte vara av ide att göra en seriös utvärdering av den investering man gjorde redan för sju år sedan? Detta känns bokstavligen som att kasta skattepengar i sjön.