Del 1: Förslag om avloppsdeklaration och effektivare tillsyn av små avlopp

Betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster ger flera förslag för att få till en bättre styrmedelskedja. Här sammanfattar vi utredningens förslag som rör små avlopp och tillsyn.

Utredningens förslag som rör va-rådgivning samt kretslopp av näringsämnen från små avlopp kommer i ett eget inlägg. Sidhänvisningarna i detta inlägg hänvisar till själva betänkandet som du hittar via detta inlägg, Glöm inte att svara på remissen ”Vägar till hållbara vattentjänster” innan 31 oktober

 

I detta inlägg tar vi upp följande områden:

 • Mål för ökad åtgärdstakt
 • Effektivare tillsynsarbete
 • Avloppsdeklaration
 • System för insamling av uppgifter om små avlopp

Verktygen finns men många mäktar inte med

Utredningen menar att kommunerna i dagsläget har de juridiska verktyg som behövs samt möjlighet att finansiera sin tillsyn med hjälp av avgifter utifrån sina taxor. Man uppskattar att tillsynsåtgärderna behöver fördubblas för att nå en åtgärdstakt på 5 %. Och man konstaterar att många kommuner har svårt att få till den tillsyn som skulle behövas.

Utredningen menar att styrmedel för en ökad åtgärdstakt måste ha tre delar:

 1. Husägarens egenkontroll måste förbättras.
 2. Husägaren måste ha tydligare och starkare skäl att självmant åtgärda ett dåligt avlopp.
 3. Tillsynen av små avlopp måste effektiviseras.

Utredningen ser kombinationen av krav på avloppsdeklaration (och tillsynsåtgärder) med en utvecklad va-rådgivning som ett kostnadseffektivt sätt att stimulera husägare till att agera.

Målstyrning

Utredningen föreslår att regeringen beslutar om ett etappmål i miljömålssystemet för att öka åtgärdstakten (s.185). Regeringen bör ge HaV, Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån i uppdrag att utveckla metodik för att mäta och följa upp åtgärdstakten. Etappmålet blir nationellt.

”För kommunerna kan etappmålet ses som en ledstjärna.”

Utredningen ger även förslag på hur åtgärdstakten kan beräknas (s.188).

Effektivare tillsynsarbete

Utredningen kommer med flera förslag till effektivare tillsynsarbete (s.189). Utredningens förslag på området:

 • Tydliggör att HaV ska ansvara för tillsynsvägledning för små avloppsanläggningar.
 • Ge HaV föreskriftsrätt rörande försiktighetsmått för små avlopp och att myndigheten får i uppdrag att ta fram nya föreskrifter om krav på små avlopp.
 • Ändra begreppet avloppsanordning till avloppsanläggning i relevanta författningar.
 • Ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla sin tillsynsvägledning så att behovet av tillsyn av små avlopp synliggörs.
 • Satsa på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om hur tillsyn, taxor och prövning kan utformas för att styra mot en ökad åtgärdstakt. HaV bör koordinera insatsen tillsammans med Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Sveriges kommuner och landsting. Frågan om hur e-tjänster och IT-lösningar kan bidra till effektivisering av tillsynsarbetet omfattas av denna insats.
 • Ge HaV i uppdrag att ta fram och ansvara för ett aktuellt kunskapsunderlag om tekniklösningars prestanda. Underlaget ska omfatta smittskydd, miljöskydd samt resurshushållning och göras tillgängligt för kommuner, husägare och företag.

Avloppsdeklaration

Utredningen vill se en ny förordning med krav på att en avloppsdeklaration ska upprättas för små avloppsanläggningar (s.203). Avloppsdeklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan var 7:e år. Förslag på förordning finns på sidan 32.

Ett syfte med förslaget är att hjälpa husägaren med egenkontrollen och ge dem ett tydligare skäl till att agera om anläggningen har brister. Avloppsdeklarationen föreslås också som ett verktyg för tillsynsmyndigheten att hålla reda på alla anläggningar och dess status.

Utredningen betonar att deklarationen i sig inte ska ses som tillsyn eller myndighetsåtgärd men myndigheten ska kunna använda informationen för att snabbare identifiera anläggningar som man misstänker inte uppfyller miljöbalkens krav. Om statusen för en anläggning är oklar föreslår utredningen att tillsynsmyndigheten i första hand uppmanar husägaren att lämna in en deklaration istället för att lägga egen tillsynstimmar i ärendet.

Avloppsdeklarationen föreslås tre nivåer.

Grön = anläggningen har förutsättningar att uppfylla miljöbalkens krav.

Gul = det behövs någon typ av åtgärd eller komplettering för att anläggningen ska ha förutsättningar att uppfylla miljöbalkens krav.

Röd = anläggningen saknar i hög grad förutsättningar att uppfylla miljöbalkens krav. Åtgärder krävs.

System för att hantera deklarationerna

Utredningen ger inget detaljerat förslag på nationell teknisk lösning för deklarationerna men föreslår att HaV ges i uppdrag att ta fram ett system för digital hantering av avloppsdeklarationer. Utredningen betonar att varje kommun ansvarar för att ha ett system för hur deklarationerna ska tas emot (s.220-221).

Miljösanktionsavgift vid utebliven avloppsdeklaration

Utredningen vill att en bestämmelse om miljösanktionsavgift (MSA) kopplas till kravet på att lämna in en avloppsdeklaration. Utredningen anser att 3000 kr är en lämplig avgift och att kravet på att lämna in en deklaration ska kvarstå även om MSA blivit aktuellt.

System för insamling av uppgifter om små avlopp

Utredningen föreslår att HaV ges i uppdrag att utveckla ett system för insamling av uppgifter om små avlopp. Utredningen föreslår även en fördjupad juridisk utredning om registrering och hantering av uppgifterna i samband med att man bygger system.

Man vill få ett säkrare dataunderlag samt ett system som kan stötta kommunernas tillsyn.

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle 21 mars gav Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger från HaV bland annat en översiktlig bild av ett sådant system. Bilden återfinns även i utredningen, s.226. Dokumentation från 21 mars 2018: Vad händer på Havs- och vattenmyndigheten – små avlopp?

Utredningen anser att initiativet är lovvärt och att HaV ska ha ett uttalat uppdrag och ansvar för att utveckla ett system för insamling av uppgifter om små avlopp.