Bidrag till forskningsprojekt om mikroplast

Ett antal forskningsprojekt om mikroplast har beviljats medel av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Satsningen är ett steg i myndigheternas arbete för att reducera förekomsten av mikroplast och gifter i miljön.

Fem olika forskningsprojekt får dela på totalt 25 miljoner kronor. Det ekonomiska bidraget ingår i Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.

Följande, kortfattat beskrivna, projekt har beviljats medel:

  • Miljöpåverkan av nanoplaster från nedbrutna vanliga plastartiklar (Lund universitet) – Ett projekt med målet att kunna spåra nanoplaster från avloppsvatten och naturliga vattenvägar med hjälp av nya metoder och tekniker. Inom ramen för projektet ska lämpligheten och potentiella faror hos olika plaster utvärderas och kartläggas.
  • Mikroplaster i människa och miljö – påverkan och effekter (Stockholms universitet) – Projektet syftar till att öka kunskapen om riskerna med mikroplaster samt föreslå gränsvärden för miljö och människors hälsa. Projektet kommer bl a utveckla ett ramverk för kvantifiering av farliga nivåer av mikroplaster och ta reda på vilka egenskaper hos partiklar och material som är viktiga att ta hänsyn till.
  • Källor, sänkor och flöden av mikroplaster i den urbana miljön (Luleå tekniska universitet) – Genom provtagning och analys av mikroplaster i dagvatten från exempelvis vägar och stadsområden ska flöden av mikroplaster i urbana miljöer undersökas. Projektet ska även bl a studera vad som händer vid nedbrytning av olika sorters plastskräp samt förekomsten av mikroplaster i reningsanläggningar för dagvatten. Läs mer (via LTUs hemsida)
  • Mikroplast i vattendrag: egenskaper och påverkan från organism till ekosystem (Sveriges Lantbruksuniversitet) – Projektet syftar till att täcka viktiga luckor i förståelsen av beteendet hos olika typer av mikroplaster i vattendrag. Mikroplasternas inverkan på resursförbrukning, tillväxt och överlevnad av organismer är exempel på parametrar som kommer att studeras inom ramen för detta forskningsprojekt.
  • Utveckling av analysmetoder för mikroplast för forskning och miljöövervakning (Göteborgs universitet) – Ett projekt med syftet att vidareutveckla en metod för att mäta mikroplaster. Metoden kallas för korrelativ mikroskopi och en ökad kunskap om metoden ska kunna att ge en bättre förståelse för den relativa betydelsen av olika källor till mikroplast och hur de sprider sig, i synnerhet i marina system.

Läs mer om alla projekt på Naturvårdsverkets hemsida.


Mer inom samma ämne:

– Väg- och däckslitage den största mätbara källan till mikroplaster i Stockholm
– Mikroplast i Malmö – förslag till åtgärder för minskade utsläpp till miljö, 2018
– Dagvatten främsta källan till mikroplaster. Reportage 2016