Behovet av ekonomi, yta och samverkan för att klara miljökvalitetsnormer

Med en debattartikel i Göteborgs-Posten vill det kommunala VA-bolaget Kretslopp och vatten uppmärksamma vad som krävs för att klara miljökvalitetsnormerna och få välmående vattendrag i Göteborg.

Underlaget till debattartikeln, som är publicerad i Göteborg-Posten (3/5), är en ny rapport framtagen av Göteborg Kretslopp och vatten som visar hur dagvattensituationen ser ut i Göteborg och vilka åtgärder som behövs för att klara miljökvalitetsnormerna.

Enligt rapporten och debattartikeln leds omkring hälften av dagvattnet från alla stora vägar i staden via diken till mottagande recipient och renas därigenom, i varje fall i viss utsträckning. Men det innebär alltså samtidigt att omkring hälften av dagvattnet från Göteborgs stora vägar rinner till närmaste recipient utan att passera någon form av reningssteg.

Om miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås menar skribenterna att det kommer krävas tillgång på mark för reningsanläggningar för dagvatten. Det krävs både plats till diken längs med vägar men också till dammar och parker. Omkring 100 platser runt om i staden, lämpliga för anläggning av dammar har identifierats.

Utöver markbehovet krävs även finansiering av åtgärderna samt att alla aktörer som påverkar vattendragen drar sitt strå till stacken vad gäller att minska den negativa påverkan. Det gäller stadens verksamheter, industrier, jordbruk, skogsbruk, exploatörer och fastighetsägare.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens hemsida.

Debattartikeln är skriven av Marianne Erlandson, förvaltningschef, Glen Nivert, enhetschef och Linnéa Lundberg, projektingenjör dagvatten, alla verksamma vid Kretslopp och vatten.


Relaterat

Världens bästa stad när det regnar
Från källa till källare – Guldkorn från Vatten Avlopp Kretslopp 2019