Gemensamhetsanläggningar och utreda ovidkommande vatten – hur göra juridiskt?

Bakgrund: I min kommun har vi två gemensamhetsanläggningar som ägs och driftas av ett större företag som driver hotell och konferensanläggning. Till den ena anläggningen är själva hotell och konferensanläggningen ansluten plus 24 fristående fastigheter. Till den andra anläggningen är anslutet 18 fristående fastigheter. Anläggningarna är dimensionerade för 300 respektive 100 pe.

Nämnden har förelagt verksamhetsutövaren att utreda ledningsnätet för ovidkommande vatten och göra en åtgärdsplan för åtgärder av detta. Nu söker VU uppskov på föreläggandet med hänvisning till att hen inte har tillträde till de enskilda fastigheterna som är anslutna till respektive anläggning. Det är oklart om det finns avtal mellan de anslutna fastigheterna och VU. VU har dessutom köpt konferensanläggningen från ett konkursbo för några år sedan och då ingick avloppsanläggningarna.

a) Vad har VU för skyldigheter och rättigheter?

b) Vad har fastighetsägarna för skyldigheter och rättigheter?

c) Vad händer om det inte finns avtal? Kan VU i så fall plugga ledningarna till de fastigheter som vägrar lämna uppgifter om ev anslutet dag/dränvatten eller inte kopplar bort påvisat ovidkommande vatten? Har VU rätt att gå in på tomt och tex filma ledningar eller färga vatten och hälla i takavloppet för att kunna spåra om vattnet leds till avloppsanläggningen?

d) Och den kanske viktigaste frågan, ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till detta? Vi vet att avloppsanläggningarna är belastade av ganska stora mängder ovidkommande vatten, och därav fungerar de dåligt. Ska vi fortsätta ställa krav på utredning och så får VU lösa det bäst hen kan.

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

Ett generellt svar på de inledande frågorna är vad som framkommer av lantmäteriets förrättningsbeslut.

a) Vad har VU för skyldigheter och rättigheter? Verksamhetsutövarens skyldigheter är att följa miljöbalken, eller tillstånd som har meddelat med stöd av MB. Att man köpt anläggningen av ett konkursbo ändrar inte den saken. Uppenbarligen har man också rättigheter, t.ex. att kommunen fattar beslut som följer författningarna.

b) Vad har fastighetsägarna för skyldigheter och rättigheter? Det kan jag inte svara på, utan det måste framgå av något avtal eller överenskommelse med den som driver avloppsanläggningen. Naturligtvis måste fastighetsägarna för tillsynsmyndigheten kunna redovisa hur man sköter kvittblivningen av avloppsvattnet.

c) Vad händer om det inte finns avtal? Kan VU i så fall plugga ledningarna till de fastigheter som vägrar lämna uppgifter om ev anslutet dag/dränvatten eller inte kopplar bort påvisat ovidkommande vatten? Har VU rätt att gå in på tomt och t ex filma ledningar eller färga vatten och hälla i takavloppet för att kunna spåra om vattnet leds till avloppsanläggningen? Som sagt, mycket beror på avtal. Finns inget avtal, eller servitut etc, så är det ju inte säkert att fastighetsägarna kan kräva av den nya innehavaren att denne ska ta hand om deras avloppsvatten. Under vissa förutsättningar kan verksamhetsutövaren enligt 28 kap. 3 § vända sig till länsstyrelsen för att utverka tillstånd att få komma in på annans fastighet. Om sådana besök är en förutsättning för att VU ska få driva va-anläggningen vidare borde väl denne kunna hota med att fastighetsägarna inte får föra avloppsvatten till anläggningen om VU inte släpps in för att kunna göra sina inspektioner.

d) Och den kanske viktigaste frågan, ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till detta? Vi vet att avloppsanläggningarna är belastade av ganska stora mängder ovidkommande vatten, och därav fungerar de dåligt. Ska vi fortsätta ställa krav på utredning och så får VU lösa det bäst hen kan. Å ena sidan får en tillsynsmyndighet inte förlägga om sådant som inte är möjligt att utföra, dvs kan VU inte få rätt att komma in på någon annans fastighet som kan Tsm inte heller förelägga om detta. Å andra sidan ansvarar VU för vad som kommer ut ur avloppsanläggningen, och är det allt för stora risker med det som kommer till recipienten så kan ju resultatet bli att det inte längre är tillåtet att släppa ut avloppsvatten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att anläggningen följer miljöbalken.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.