SVU-rapport tar sig an 9 § i Lagen om allmänna vattentjänster

I debatten om tvångsanslutningar och nya verksamhetsområden för vatten och avlopp är det intressant att lyfta fram motsatt område som en del glesbygdskommuner tampas med. Det gäller möjligheten till inskränkningar i verksamhetsområden om behovet av va-tjänster inte längre finns kvar till följd av sviktande befolkningsunderlag och överdimensionerade va-system.

I den nya SVU-rapporten gör man en överblick av möjligheten till inskränkningar och avveckling av verksamhetsområde enligt 9 § Lagen om allmänna vattentjänster, ett område som det än så länge saknas vägledning kring och är relativt outforskat både i praktiken och i rättspraxis. Underlaget i rapporten är sammanställt av WSP Sverige i samarbete med olika kommuner och va-bolag.

I rapporten beskrivs kunskapsläget i va-Sverige och vilka erfarenheter som finns och de juridiska förutsättningarna beskrivs i frågorna om inskränkning. Förslag finns med på hur en kommun kan gå tillväga för att driva processen om inskränkning av verksamhetsområde finns också med tillsammans med en kartläggning av alla de frågor som behöver klarläggas inför ett beslut om inskränkning av verksamhetsområdet. Just frågan om behovet av allmänna vattentjänster finns eller inte är central och måste tas upp i ett tidigt skede.

Även frågor som inte är juridiska lyfts fram i rapporten där man bland annat tar upp frågan om att en inskränkning av verksamhetsområdet kan vara känsligt gentemot samhället och kommunmedborgarna utifrån ett symbolvärde då en inskränkning lätt kan uppfattas som en försämring och nedmontering av samhället.

Fullständig referens: Carlsson, K. och Rydberg, A., WSP (2019), Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, Rapportnummer: 2019-9, SVU-rapport.

Ladda ner rapporten här via Svenskt Vattens hemsida (pdf).