798 områden i Dalarnas län kan vara aktuella för allmänna vattentjänster

Länsstyrelsen Dalarna har i dagarna publicerat en rapport där man identifierat 798 områden i länet med samlad bebyggelse där det kan vara aktuellt att införa allmänna vattentjänster.

Syftet med projektet har varit att öka förståelsen för allmänna vattentjänster och att ta fram underlag som kan:

 • underlätta för kommunernas långsiktiga VA-planering
 • bidra till kommunernas bedömning av eventuellt behov av allmänna vattentjänster för ett område
 • användas i kommunernas tillsyn av små avlopp
 • användas i Länsstyrelsens granskning av kommunala planer men även i tillsynen enligt lagen om allmänna vattentjänster och vid tillsynsvägledning

Länsstyrelsen är dock noga med att poängtera att resultaten i rapporten inte är ett ställningstagande från deras sida angående kommunernas ansvar att förse bebyggelsen med allmänna vattentjänster.

GIS-analyser och kommunenkäter

Rapporten är ett resultat av ett projekt som Länsstyrelsen Dalarna genomförde under 2019. De 798 områdena som har identifierats vara aktuella för allmänna vattentjänster har tagits fram genom olika GIS-analyser och med hjälp av underlag från enkäter som skickades till kommunerna. I GIS-analysen för att ta fram områden med samlad bebyggelse har man bland annat avgränsat analysen utifrån dessa parametrar:

 • minst 20 hus (hus/fritidshus) per område,
 • högst 150 meter mellan husen och
 • utanför beslutat kommunalt verksamhetsområde för vattenförsörjning och/eller avloppsanläggningar

Med hjälp av en bedömningsmodell med 24 olika parametrar har områdena sedan poängsatts utifrån behov av allmänna vattentjänster där man tittat bl a på områdets storlek, bebyggelsetryck, grund-och dricksvattensituationen, förorenade områden, badvatten, avlopp etc.

Avgränsningar

De avgränsningar som gjorts har inkluderat:

 • områden med 20 hus (oavsett åretruntboende eller fritidshus ) eller fler utanför beslutade verksamhetsområden (GIS-analys)
 • bedömning av eventuellt behov av allmän dricksvattenförsörjning och avloppsrening i dessa områden med hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljön
 • bedömning av eventuellt behov av allmän vattenförsörjning och avloppsrening i dessa områden baserat på problem med att anlägga små avlopp
 • jämförelse med fastställda kommunala VA-planers dokumenterade bedömning av behov av allmänna vattentjänster i områden med samlad bebyggelse samt eventuell tidplan för utbyggnad
 • jämförelse med beslut i tidigare ärenden enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster.

Inte jämföra kommunerna

Resultaten i rapporten återfinns både i olika kartor och tabeller där varje kommuns poäng för de olika bedömningsparametrarna finns med samt den sammanlagda poängen för varje område.

Resultaten ska inte användas för jämförelser mellan kommuner. Beroende på bristande underlag/kunskap om de bebyggda områdena men även hur den som svarade på kommunenkäten tolkade förfrågningsunderlaget så påverkades bedömningen av eventuellt behov av allmänna vattentjänster i hög grad. Av samma anledning kan man inte säga att vid en viss poängsumma så finns det ett behöv av allmänna vattentjänster. Bedömningen av vilka områden som har ett behov av allmänna vattentjänster måste därför göras separat av varje kommun.

Resultaten i eget GIS-lager under 2020

Länsstyrelsen Dalarna planerar att resultaten kommer att läggas in i ett GIS-lager som ska vara tillgänglig via Länsstyrelsens digitala planeringsunderlag.

Till rapporten: Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster

Fullständig referens: Länsstyrelsen Dalarnas län. 2020. Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster, Lundmark, A., Grälls, A., Olsson Syväluoma, J., Sjöberg, J. & Tsiamis, V., Länsstyrelsens rapportserie, Rapport 2020:03.


Relaterat (kräver login för VA-planering)

Länsstyrelsen Dalarna arbetar aktivt med va-planeringsfrågor
Tillsyn enligt LAV och ett stöd i va-planeringen för kommuner i Västmanlands län
Länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV