Möjlighet till att i samverkan utveckla prövningen av små avlopp

Under hösten 2020 finns möjlighet att tillsammans med andra kommuner söka LOVA-medel för att under 2021 utvärdera sin egen prövningsprocess och följa upp funktionen hos nyanlagda anläggningar.

Ecoloop laddar för en tredje omgång av projektet Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd. Ecoloop meddelar att man redan har fem intresserade kommuner inför omgång tre.

Vad handlar det om?

  • Behöver ni utveckla er prövningsprocess för små avlopp men inte lyckas ”klämma” in det i er verksamhetsplan?
  • Är någon teknik särskilt vanlig hos er och som ni vill titta närmare på, exempelvis prefabricerade anläggningar, fosforfällor, etc?

Då kan detta projekt hjälpa till att realisera detta.

Tanken är att kommande projekt bygger vidare på kunskapen från projekten som sju kommuner genomfört under 2019-2020 samt de nya projekten som startas under 2020.

Erfarenheter

I projekten har deltagande kommuner följt upp relativt nyanlagda avloppsanläggningar med syftet att utvärdera sina egen prövningsprocess för att hitta förbättringar. Både minireningsverk och markbaserade anläggningar har besökts och deltagarna har tittat på anläggningens funktion och om alla villkor går att följa upp.

Några nyttor som kommunerna lyft fram med att medverka i projektet, som bidrar till en bättre och effektivare handläggning och tillsyn.

  • Tummen upp från Uddevalla

    Erfarenhetsutbytet, lära av varandra, diskutera.

  • Fått en bättre inblick i handläggningen av ansökningar av små avlopp.
  • ”Tvingats till” att utvärdera sin prövningsprocess för små avlopp.
  • Testa och utvärdera ny utrustning som hjälpmedel vid tillsynen.

Att vara fler ger mer

VA-guiden intervjuade under maj Natalie Klintenheim, miljöinspektör på Växjö kommun som är en av de deltagande kommunerna om hennes tankar om projektet.

– LOVA-projektet gav oss en möjlighet att faktiskt kunna göra en uppföljning och se hur anläggningar ser ut när de varit i drift några år. Projektet har gett oss funderingar och verktyg för hur vi kan förbättra vår tillståndsprocess. Det har också varit spännande att i projektet ha jobbat med flera andra kommuner och fått se deras arbetssätt. Genom att utbyta erfarenheter tror vi att tillståndsprocessen kan förbättras och att vi får en rättssäkerhet som sträcker sig över kommungränserna. Säger Natalie Klintenheim, miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Växjö kommun

Processen med LOVA-ansökan är enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från som kommunerna kan låna. Idén till projekten initierades av Avloppsguidens användarförening och det går att läsa mer om projekten här

Om din kommun är intresserad av att delta i projektets tredje omgång kontaktar du Marie Albinsson, tfn. 070-285 63 36, Ecoloop.


Relaterat

Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt 16 juni 2020

VA-guidens intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019-2021, projektsida