Åsikter från branschen efterfrågas när standard för prefabricerade dagvattenanläggningar tas fram

Från vänster: Helene Sörelius, Brita Stenvall och Josefine Klingberg, RISE.

Just nu pågår två RISE-ledda projekt med fokus på prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Läs projektledarnas egna ord om bland annat varför det är viktigt med förankring i branschen när en standard och testanläggning ska utformas.

Helene Sörelius, Brita Stenvall och Josefine Klingberg arbetar alla på forskningsinstitutet RISE. De ansvarar för olika delar inom två parallella projekt: ett med syfte att vidareutveckla ett förslag till branschstandard för prefabricerade, kompakta dagvattenanläggningar, ett med syfte att göra en förstudie kring hur en potentiell testanläggning för samma typ av anläggningar kan utformas. VA-guiden ställde några frågor till Helene, Brita och Josefine för att ta reda på mer.

Till att börja med, varför behövs det en branschstandard?

– Idag saknas tydliga krav från våra myndigheter vad gäller vilken avskiljningseffekt prefabricerade dagvattenanläggningar ska uppnå för att klassas som godkända. Teknikleverantörer har uttryckt att detta utgör en svårighet och ett hinder i försäljning och distribution av deras produkter. Med en standard på plats skulle teknikleverantörer få möjlighet att testa och utvärdera sina produkter och därmed på ett tydligt sätt kunna kommunicera att de uppnår en viss prestanda, berättar Helene.

– Det kan också utgöra en trygghet för beställaren, fyller Brita i. När man får ett krav på sig att omhänderta dagvatten kan en standard med tydliga riktlinjer fungera som en form av intyg att visa upp för VA-huvudmannen eller miljöförvaltningen att den anläggning man valt är testad. Det ger ju även ett verktyg för VA-huvudmannen och miljöförvaltningen att nyttja för att säkerställa att dagvattnet hanteras på ett korrekt sätt. Sammantaget kan man kanske säga att branschstandarden bidrar till att de inblandade aktörerna ges möjlighet att kommunicera på ett språk som alla förstår.

Kan ni berätta kort om de två projekten och vad ni hoppas att uppnå?

– Arbetet med testanläggningen utgörs av en förstudie indelad i tre steg, förklarar Josefine och fortsätter: Det första steget handlar om att lokalisera en lämplig plats och jämföra fördelar och nackdelar med en fast anläggning respektive en mobil lösning som kan flyttas runt. Det andra steget fokuserar på hur testanläggningen ska byggas upp för att den på bästa sätt ska kunna testa olika prefabricerade anläggningar enligt det framtagna förslaget till branschstandard. Detta skede inkluderar utredning av exempelvis vad för sorts vatten som ska testas i anläggningen, hur föroreningar ska tillsättas till vattnet och provtas samt hur utkommande vatten ska hanteras.Det tredje och sista steget handlar om att dra lärdom av erfarenheter från andra testanläggningar, där vi kommer att titta både nationellt och internationellt.

– När det gäller projektet med branschstandard är målet att vidareutveckla det förslag till branschstandard som redan finns, berättar Helene. Därefter ska det förankras hos relevanta aktörer och kompletteras med den information som krävs för att standarden ska leva upp till de krav som ställs av Svenska Institutet för standarder (SIS). Vi vill helt enkelt få till ett förslag som SIS ta vidare i deras arbetsprocess och att det i slutändan resulterar i en ny Svensk nationell standard för prefabricerade, kompakta dagvattenanläggningar.

I projektet har det bland annat skickats ut en enkät till teknikleverantörer, beställare och kravställare. Varför är det viktigt med att få med inspel från dessa aktörer?

– Det enkla svaret är ju att det är dessa aktörer som i slutändan ska ha användning av branschstandarden och en testanläggning, säger Brita Stenvall och får medhåll från Josefine:

– Precis, och när det gäller en potentiell testanläggning är ju teknikleverantörernas åsikt otroligt viktig för att utformningen ska bli så bra som möjligt. Inom förstudien undersöker vi även ytterligare användningsområden av testbädden såsom test av exempelvis BDT-anläggningar samt att teknikleverantören kan använda den för produktutveckling varpå aktörers input blir betydelsefull.

– Genom enkäterna hoppas vi även kunna få input på om det är något som saknas i det förslag till standard som nu finns, lägger Helene till. Förankringen hos branschen är en förutsättning för att SIS ska kunna beakta förslaget. Därför hoppas vi på att så många som möjligt svarar på enkätfrågorna!

I januari nästa år kommer RISE att anordna en workshop, vad kan man som deltagare förvänta sig av den?

 – Målet med workshopen är framför allt sprida information om projekten men det är även en möjlighet för deltagarna att var med att påverka arbetet med både standard och testanläggning, berättar Helene. Workshopen äger rum den 19 januari. Välkommen att delta!

Anmäl dig till workshopen här

Länk till enkät för teknikleverantörer 
Länk till enkät för beställare/kravställare

För mer information om testanläggning: [email protected], tel: +46 (0)70 322 63 14
För mer information om branschstandard: [email protected], tel: +46 (0) 10 516 63 35, [email protected], tel: +46 (0) 703 073 57 62