Avloppsjuridik – hitta förarbeten

Under utbildningen Juridik och teknik för små avlopp 1-2 december 2020 kom diskussionen in på förarbetena till regelverket. Vi tog anteckningar och guidar då flera deltagare önskade en beskrivning att återvända till.

Varje lag har förarbeten – utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden. I Ändringsregistret (SFSR) listas ändringar och där anges även förarbetena.

Fråga från utbildningen:

”Om jag skulle vilja fördjupa mig i juridiken och läsa om vad lagstiftaren hade för intention/syfte med lagen så tycker jag det känns svårt att enkelt hitta dessa när det inte bara finns en VA-lag. Var kan jag hitta promemorian (lagförslaget/-erna) på bästa sätt?”

Jonas Christensen, Ekolagen, visade översiktligt. VA-guiden återger.

  1. Ta reda på SFS-nummer (vilken lag det gäller) – gå till lagen via Riksdagens hemsida.
  2. Kolla ändringsregistret – ta reda på beteckningen för det förabete du är ute efter.
  3. Sök på beteckningen för det förabete du är ute efter.

Steg 1 – ta reda på SFS-nummer

Gå till aktuellt lagrum via Riksdagens webb

Jonas Christensen:

”Googla till exempel på Miljöbalken Riksdagen”

Exempel:
Miljöbalken på Riksdagens sida

Steg 2 – kolla ändringsregistret

För varje lag finns ett så kallat ”Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)”

Exempel. Länken går till ändringsregistret för Miljöbalken.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Miljöbalken har en lång lista på grund av många ändringar men överst listas förarbetena till lagen.

Ytterligare exempel

I lagtexten syns det till exempel att 2 kap 5 § är ändrad.

Man kan då gå till Ändringsregistret ovan och skrolla ned till ändringslagen 2016:782

Steg 3 – sök förabetet

Kopiera beteckningen för det förabete du är ute efter. Till exempel propositionen.

Från exemplen:

  • Miljöbalken: Prop. 1997/98:45
  • Ändring av 2:4 MB (2016:782): Prop. 2015/16:166

Klistra in beteckningen och sök (t.ex. via Google)

VA-guidens kommentarer

Hos Regeringskansliet finns propositionerna. Om du söker efter dom hos Riksdagen får du träffar på dokument som innehåller beteckningen på något sätt men inte själva propositionen. Däremot får du bra träff om du söker efter utskottens betänkande via Riksdagen (rubriken Dokument & Lagar).

Andra förarbeten, SOU och relevant litteratur

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som ska utreda frågan. Utredningen presenteras i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Det är långt ifrån alla utredningar som leder till lagförslag men när de gör det kan alltså SOU:n vara en källa till att förstå hur regeringen resonerat om det inte framgår av propositionen.

Ibland kan viss juridisk litteratur också ses som ett förarbete och ge svar på frågor varifrån förslag och formuleringar i regelverket kommer ifrån. Under utbildningen tipsade Maria Hübinette om ett sådant apropå Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

”Jag tycker att man kan börja med Jörgen Qviströms, Vattentjänstlagen – en handbok.”

Övriga kommentarer och tips

Vi har inte sammanställt eller jämfört andra tänkbara vägar via till exempel olika juridiska stödtjänster och hjälpmedel som också såklart kan ge en snabb åtkomst till förarbetena.

Umeå universitet om att söka förarbeten


Relaterat

Juridiken kring vatten och avlopp, HaV 2015