Film om skötsel och utformning av växtbäddar för dagvattenhantering

RISE har tillsammans med bland andra Göteborgs stad tagit fram en kort film om skötsel och utformning av växtbäddar för dagvattenhantering. 

Filmen har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet ”Testbädd för fördröjning och rening av dagvatten” där Göteborgs stad, RISE, Chalmers Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Gryaab, HSB och ett antal teknikföretag deltagit. I projektet har två växtbäddar installerats och utvärderats utifrån deras förmåga att fördröja dagvatten. Projektledare Helene Sörelius, RISE sammanfattar i filmen det viktigaste från projektet, bland annat när det gäller val av plats och utformning.

Vanligt förekommande fel vid anläggning

I filmen ges exempel på vad man bör tänka på för att åstadkomma en väl fungerande växtbädd samt vanligt förekommande fel vid anläggning och skötsel. Lärdomarna utgår från en studie från Luleå tekniska universitet där 26 växtbäddar runt om i Sverige utvärderades med avseende på utformning och funktion i förhållande till syftet.

Exempel på typiska fel som ofta upptäcks i växtbäddarna omfattar igensatt filtermaterial, ett för litet inlopp och en felaktig nivå av bräddbrunn. För en väl fungerande anläggning krävs bland annat att en skötselplan upprättas så att den långsiktiga driften säkerställs.

Ta del av filmen i klippet ovan.

Utvärderingen av biofiltren avslutades under 2020 och erfarenheterna redovisas i slutrapporten Utvärdering av biofilter HSB Living Lab – samlade erfarenheter och råd (Sörelius m.fl. 2020). Du hittar rapporten här.