Verksamhetsområde för VA har stoppats i kommunen – Hur kan frågan drivas vidare?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

4 kommentarer

 1. Lagen om allmänna vattentjänster

  Tillsyn
  51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

  Länsstyrelsen är rätt tillsynsmyndighet. Bör självklart informeras.

 2. Det låter som att VA-planen, dess förutsättningar och konsekvenser inte är tillräckligt förankrade i alla delar av kommunorganisationen. Det kan vara ett tråkigt svar men det låter som att det är läge för information och utbildning internt i organisationen. Kanske främst gentemot de förtroendevalda. Finns det inte en samsyn inom kommunorganisationen finns alltid risk för oenighet i framtiden även om det aktuella området. Det skadar förtroendet för kommunen som helhet om det uttrycks olika åsikter utåt.

  Här finns ett exempel på utbildning/workshop för förtroendevalda.

  https://www.youtube.com/watch?v=iPs-Zp79YKM

 3. Tack för två bra inspel! Länsstyrelsens tillsyn enligt LAV är en aspekt men även utbildning och information för att nå samsyn är helt klart framgångsfaktorer. Finns det fler som vill dela erfarenheter hur man kommer vidare i liknande situationer?

 4. Delfråga 3 har förtydligats av frågeställaren och Jonas Christensen har uppdaterat svaret på delfrågan!