Kommunen är skyldig att inrätta en allmän VA-anläggning i befintligt verksamhetsområde

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) avslår i en ny dom Malmö stads överklagande av ett beslut från länsstyrelsen om att förelägga kommunen att tillgodose behovet av vattentjänster med en allmän VA-anläggning i ett bostadsområde som är beläget inom VA-verksamhetsområde.

Att endast ordna förbindelsepunkt till samfällighetsförenings VA-anläggning bedöms inte tillräckligt enligt Mark- och miljööverdomstolen.

Bakgrund till ärendet: en anmälan till länsstyrelsen

I ett bostadsområde i Tygelsjö i Malmö har VA-frågan lösts genom en samfällighetsförening med en gemensam förbindelsepunkt till det kommunala VA-nätet. Bostadsområdet som består av 200 villor, 36 bostadsrätter och en förskola är dock beläget inom kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Samfällighetsföreningen gjorde en anmälan till länsstyrelsen då man bland annat ville upplösa föreningen eftersom den inte fungerar optimalt och man konstaterade att kommunen inte uppfyllde sin skyldighet enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) att inrätta en allmän VA-anläggning i det befintliga verksamhetsområdet.

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att Malmö stad har ett ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster och förelade därför kommunen att tillgodose att en allmän VA-anläggning inrättas inom det befintliga verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Malmö stad överklagade till Mark- och miljödomstolen

Kommunen överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet och inte ändrade länsstyrelsens föreläggande mer än vad gäller tiden för genomförandet. Domstolen noterade också att både kommunen och samfällighetsföreningen har uppfattat länsstyrelsens föreläggande som att kommunens skulle överta föreningens befintliga ledningar men länsstyrelsen har endast förelagt kommunen att inrätta en allmän VA-anläggning varför domstolen endast prövade om länsstyrelsen haft möjlighet och skäl till att fatta ett sådant beslut.

Ärendet avgjort i MÖD

Ärendet överklagades vidare i sin tur till Mark- och miljööverdomstolen av kommunen som yrkade på att Länsstyrelsens föreläggande skulle upphävas. Malmö stad ansåg att skyldigheten enligt 6 § LAV uppfylldes genom att man beslutat om verksamhetsområde och löst försörjningen av VA-tjänster till samfällighetsföreningens VA-anläggning genom en förbindelsepunkt.

MÖD konstaterade dock att en allmän VA-anläggning enligt 2 § LAV är en anläggning som kommunen äger eller har ett rättsligt bestämmande och inflytande över. Området utgörs dessutom av många fastigheter och man anser att kommunen inte uppfyllt sin skyldighet enligt LAV genom att endast ha ordnat förbindelsepunkt till samfällighetsföreningens VA-anläggning. Domstolen konstaterade även att Länsstyrelsens beslut inte heller kan uppfattas som en skyldighet för kommunen att ta över samfällighetens VA-anläggning så överklagandet avslogs.

Hela domen finns att läsa här: MÖD M 10104-20