Söderåsens miljöförbund har uppdaterat sin policy för små avloppsanläggningar

Vi bad miljöinspektörerna Alexander Lindskog och Ida Eriksson berätta om förbundets arbete med hälsoskydd och små avlopp. Deras presentation blir ett inspelat föredrag under Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Miljöförbundets riktlinjer för krav och skyddsnivåer hos små avlopp kommer av policyn för små avlopp från maj 2021. Förbundet uppdaterade och slog samman tre tidigare dokument till en policy med tre bilagor.

VA-guiden riktar ett varmt tack till Alexander och Ida för att de delar med sig av sina erfarenheter. Det är alltid värdefullt att ta del av hur olika miljökontor arbetar. Förinspelat föredrag under VAK 2022: Söderåsens miljöförbunds riktlinjer för bedömning av smittskydd utifrån anläggningstyp och plats

Alexander och Ida berättade att de använder policyn som ett verktyg i sin kommunikation med husägare och entreprenörer. Varje ärende förtjänar en bedömning i det enskilda fallet men policyns riktlinjer och bedömningsgrunder ger ett hum om miljöförbundets utgångspunkt i handläggningen.

Bedömning av skyddsnivåer vid tillståndsprövning

Bilaga 1 beskriver lokala riktlinjer för krav på nya anläggningar. Policyn konkretiserar normal och hög skyddsnivå för hälsoskydd och för miljöskydd. Den ger även exempel på anläggningstyper som förbundet anser klara respektive skyddsnivå.

Anstånd vid förbud av dåliga avloppsanläggningar

Bilaga 2 ger handläggarna riktlinjer för att hantera situationer där de bedömer att ett förbud av utsläpp är motiverat men där husägaren har svårt att efterfölja kravet. Policyn tar upp omständigheter som ålder, dålig ekonomi, försvårande omständigheter samt gemensamma avloppsanläggningar.

Tillsyn och prövning inom områden som planeras att få kommunalt VA

Bilaga 3 beskriver miljökontorets sannolika prioritering av tillsyn och prövning av ansökningar i områden där kommunen planerar kommunalt VA eller där det kan bli aktuellt med kommunalt VA inom 10 till 20 år.

Policy för små avloppsanläggningar, Söderåsens miljöförbund 2021


Relaterat

Vatten Avlopp Kretslopp 2022

Söderåsens miljöförbund: vatten och avlopp