Naturvårdsverket ger bidrag till fyra syntesarbeten om avloppsvatten och övergödning

Naturvårdverket har beviljat medel till fyra syntesarbeten om avloppsvatten och övergödning. I arbetet ingår att sammanfatta och analysera kunskapsläget och kunskapsbehovet inom de olika områdena.

Tre ämneskategorier och fyra synteser

I utlysningen är det tre ämnesområden som har beviljats medel, avloppsvatten som resurs, hållbara material i markbaserade avloppsanläggningar och övergödning i kust och hav i Bottniska viken. De fyra synteserna som beviljats medel är:

  1. Återvinning och återanvändning av resurser från avloppsströmmar – bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet från praktiken. Arbetet ska ledas av IVL Svenska Miljöinstitutet. Forskarna ska beskriva hur det ser ut idag med resursåterföring från avlopp och samtidigt göra prognoser av framtida behov. I arbetet ingår bland annat att ta fram en vägledning om risker och nyttor förknippade med resursåterföring från avlopp.
  2. Att återanvända eller inte: Är renat avloppsvatten en giftfri och hållbar resurs för framtiden? (REASSURE). Sveriges lantbruksuniversitet projektleder arbetet som syftar till att förbättra kunskapen om vilken potential användning av renat avloppsvatten från hushåll är både i Sverige och internationellt och hur hållbart det är. Forskarna kommer bland annat beskriva förekomst av farliga föroreningar och vilka hinder de utgör, utvärdera möjligheter med avancerad reningsteknik för farliga föroreningar och bedöma hälsorisker för människa och miljön med återanvändning. Syntesen ska även innehålla rekommendationer för beslutsfattare.
  3. Filtermaterial i markbaserade anläggningar – hållbara alternativ till naturgrus. I detta arbete är det RISE som projektledare och forskarna ska titta på långsiktigt hållbara filtermaterial för att använda i markbaserad rening av avloppsvatten. Materialen ska kunna ersätta naturgrusanvändningen. Arbetet utgår från litteraturstudier och utvecklad utvärderingsmetodik samt kunskap och erfarenhet från branschexperter.
  4. Närsalter och övergödning i Bottniska viken. I denna syntes är det Umeå universitet som leder arbete som ska klarlägga ekosystemets närsaltsdynamik och effekter av mänsklig aktivitet på begränsande ämnen och övergödning i Bottniska viken. Arbetet kommer bland annat innehålla en beskrivning av det mest begränsande ämnet i Bottniska viken och hur övergödning bäst kan undersökas. Forskarna använder resultat från vetenskapliga artiklar och data från monitoringprogram och recipientkontrollprogram. Projektet kommer ta fram datamatriser på relevanta data och rekommendationer till myndigheter.

Syntesarbete i två år

Närmare 3 miljoner i medel har beviljats till vardera syntesarbete. Projekten kommer att pågå i två år och avslutas sista februari 2024.

Läs mer om de beviljade projekten på Naturvårdsverkets hemsida.