Naturvårdsverkets nya vägledning för hållbar dagvattenhantering

Under sommaren 2022 släppte Naturvårdsverket en ny webbaserad vägledning för hållbar dagvattenhantering. Vägledningen beskriver olika verktyg, processer och arbetssätt som kan ge stöd i arbetet med att nå regeringens etappmål för dagvatten.

I januari 2021 fattade regeringen beslut om två nya etappmål för dagvatten. Målen har två huvudsakliga fokus: att anpassa samhället till ett förändrat klimat och minska belastningen av föroreningar från dagvatten på lokala vattenförekomster.

Etappmål 1 innebär att svenska kommuner senast 2023 ska ha integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny eller ändrad bebyggelse. Enligt etappmål 2 ska kommunerna senast 2025 ha genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse.

I samband med att etappmålen presenterades fick även Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en nationell vägledning för hållbar dagvattenhantering. Det arbetet är nu färdigt och en första version av vägledningen lanserades på Naturvårdsverkets hemsida under juli månad. Syftet med vägledningen är att ge kommunerna och andra aktörer stöd i arbetet med att integrera en hållbar dagvattenhantering i ny och befintlig bebyggelse.

Framgångsfaktorer för hållbar dagvattenhantering

Vägledningen är webbaserad och beskriver olika verktyg, processer och arbetssätt som kan ge stöd i arbetet med att nå etappmålen. Under avsnittet Att lyckas med hållbar dagvattenhantering ges exempel på framgångsfaktorer för hållbar dagvattenhantering. För att lyckas krävs bland annat en bred organisation inom kommunen där dagvattenfrågorna diskuteras, med en tydlig beslutsordning och ansvarsfördelning.

Dagvattenutredningar i olika skeden av planeringsprocessen framhävs i vägledningen som ett av flera viktiga verktyg för att skapa en gemensam nulägesbild och samsyn kring dagvattenproblematiken, förutsättningarna och åtgärdsbehoven, både internt på kommunen och externt. Vidare ges en introduktion till dagvattnets variationer och komplexitet och vilka parametrar som kan påverkar dagvattenhanteringens utformning.

Tips på viktiga underlag att ta fram

Avsnittet Gemensamma styrdokument och rutiner beskriver, kanske inte helt oväntat, olika styrdokument, mallar och rutiner och hur de kan hjälpa kommunen att nå etappmålen och en hållbar dagvattenhantering. Dagvattenstrategin är ett av de styrdokument som tas upp, bland annat hur de kan tas fram och vilka delar som bör finnas med.

I avsnittet Utredningar och planeringsunderlag ges exempel på vilket kunskapsunderlag som bör tas för att visa på förutsättning, risker samt behov av åtgärder, i samband med att dagvattenfrågan hanteras. Här beskrivs hur man kan utreda dagvattnets påverkan på recipient, genomföra en lågpunktskartering, vikten av skyfallsplanering, dagvattnets påverkan på skred och erosion samt betydelsen av markavvattningsföretag och hur de kan hanteras.

I de olika avsnitten i vägledningen finns tips på dagvattenunderlag som redan tagits fram av kommuner och andra myndigheter samt tips till vidare läsning för den som vill fördjupa sin kunskap om hållbar dagvattenhantering.

Vägledning om löpande dagvattenarbete och fysisk planering under hösten

Ett avsnitt som ännu inte lanserats handlar om löpande dagvattenarbete och fysisk planering, alltså aktiviteter som utförs i det dagliga arbetet eller som regelbundet återkommer. Det kan till exempel handla om drift och underhåll av dagvattenanläggningar eller hur kunskapshöjande insatser om dagvatten kan genomföras internt och externt. Vägledningen förväntas kompletteras med detta under hösten 2022.

Till vägledningen om hållbar dagvattenhantering på Naturvårdsverkets hemsida (öppnas i ny flik)