Jakob Ottoson pratar om smittskydd för små avlopp på VAK

Jakob Ottoson är mikrobiolog och arbetar som riskvärderare på Livsmedelsverket. Han har lång och gedigen erfarenhet av att bedöma många olika sorters smittrisker. På VAK kommer han att prata kring smittskydd för små avlopp. Han kommer även att berätta om Livsmedelsverkets nya faktaskrift om enskilt dricksvatten och svara på deltagarnas inskickade frågor i programpunkten Fråga experten Små avlopp.

Jakob Ottoson Livsmedelsverket
Jakob Ottoson, mikrobiolog och riskvärderare på Livsmedelsverket föreläser på VAK 2023.

– Jag jobbar med att bedöma hur smittämnen beter sig utanför sitt värddjur, säger Jakob Ottoson.

Jakob har forskarbakgrund och lång erfarenhet av att värdera smittrisker

Jakob började sin bana med en utbildning i hälsorelaterad miljömikrobiologi. År 2000 började han doktorera inom forskningsprogrammet Urban Water, om just spridning av smittämnen från avloppsvatten. Då började han jobba systematiskt med riskvärdering som underlag för beslut, i samarbete med nuvarande Folkhälsomyndigheten.

Därefter jobbade han med olika forskningsprojekt på SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), bl a ett stort EU-projekt om virus i vatten. Sedan gick han över till en forskarassistenttjänst på SLU där han fick fria händer att utveckla området med riskvärdering av virus i vatten, både avlopps- och dricksvatten.

Sedan 2014 jobbar han på Livsmedelsverket, på en avdelning som heter Risk- och nyttovärdering. Han tar fram vetenskapliga underlag för riskhantering, t ex för lagstiftning, råd till konsumenter och kontrollverksamhet. Han har t ex tagit fram underlag om olika virus, parasiter, listeria och antibiotikaresistenta bakterier.

Livsmedelsverkets nya skrift om enskilt dricksvatten ska vara till hjälp för miljöinspektörer och VA-rådgivare

På VAK kommer Jakob göra en kortfattad presentation av Livsmedelsverkets faktaskrift om enskilt dricksvatten. Han har skrivit det vetenskapliga underlaget om smittskydd till den.

– Riktvärdet för E. coli-bakterier har sänkts och det är viktigt att tänka på att om man har små barn så bör man provta sitt brunnsvatten en gång om året.

Jakob kommer att prata barriär-tänk när det gäller små avlopp

Under programpunkten Smittrisker från anläggningar från definierat utlopp kommer Jakob att ge en teoretisk bakgrund och en översikt över hur man får till ett bra smittskydd.

– Det är viktigt att ha flera barriärer, och skyddsavståndet är ofta den viktigaste av dem.

Långa uppehållstider är centralt för att kapa smitt-toppen som blir när någon är sjuk.

– Många av de vattenburna sjukdomarna sprids lätt från person till person, så det är en avvägning när risken för vattenburen smitta blir försumbar i förhållande till risken för smitta när man träffar sin granne på affären istället.

Jakob skrev ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten år 2013 kring smittskydd. Där föreslog han log 3 reduktion av bakterier (dvs 99,9 % rening) för normal skyddsnivå och log 5 reduktion (dvs 99,999% rening) för hög skyddsnivå, men Havs- och vattenmyndigheten tog inte med detta i de allmänna råden.

– Log 5 rening är svårt att uppnå, det är ett mycket högt krav. Ett kommunalt reningsverk renar vanligen till log 3.

Skicka in dina frågor om smittskydd för små avlopp

Jakob kommer att delta i panelen under programpunkten Fråga experten Små avlopp och svara på deltagarnas inskickade frågor. Du kan fråga Jakob om till exempel skyddsavstånd, UV-brunnar, virusreduktion i fosforfällor och allt annat som rör smittskydd kopplat till små avlopp.

Ställ din fråga

Se konferensprogrammet