Resultat från dagvattenprojektet SODA

En av totalt åtta broschyrer som nyligen publicerats inom dagvattenprojektet SODA.

Nu finns ett flertal nya resultat från dagvattenprojektet SODA publicerade. Ta del av till exempel beskrivningar av multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, låsningar och lösningar i planprocessen vid nybyggnation och hur multikriterieanalys kan användas som dialogverktyg och metod vid val av hållbara dagvattenåtgärder.

Projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA) lider mot sitt slut och flera resultat från projektet börjar därför bli färdiga. På SODA:s hemsida kan du nu ta del av åtta broschyrer från projektets olika arbetspaket. Förhoppningen är att dessa kan bidra till underlätta arbetet med att nå en mer hållbar dagvattenhantering på kvartersmark.

Nedan ges en kortfattad beskrivning av innehållet i respektive broschyr:

Blågrön dagvattensamordnare – Identifiering av ny roll och framtagande av kurspaket

Inom SODA-projektet har man bland annat identifierat att samordning mellan skeden, förvaltningar, och aktörer är en framgångsfaktor för att lyckas med hållbara dagvattenlösningar på kvartersmark. Dagvattenfrågan behöver följa med genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga idéer och planläggning hela vägen till förvaltning och drift.

För att skapa förutsättningar för detta behövs fler personer med kunskap om hur dagvatten fungerar, vilka tekniklösningar som finns att tillgå och hur dessa
fungerar, och vilka värden dagvattnet kan bidra med. Inom projektet har det därför tagits fram ett kurspaket i tre delar som riktar sig till den som är eller kommer att vara dagvattenansvarig inom blågröna projekt.

Till broschyren (pdf)

Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUDs

Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUDs, är anläggningar för kvartersnära hantering av regnvatten, där olika dagvattenfunktioner kombineras och integreras med övriga konstruktioner och infrastruktur i utemiljön.

Dagvattenprojektet SODA har tagit fram kortfattade beskrivningar i broschyrformat för 13 ytliga och 5 underjordiska MUDs. Dessa kan på olika sätt kombineras till systemlösningar för dagvattenhanteringen för en hel fastighet. MUD-materialet kan användas av tex fastighetsägare vid upphandling av dagvattenutredningar eller projektering av utemiljön.

Till den översiktliga broschyren (pdf)

Till sidan för samtliga MUDs-beskrivningar

Framgångsfaktorer för MUDs

I broschyren sammanställs framgångsfaktorer för att lyckas med en hållbar dagvattenhantering på kvartersmark. Resultaten baseras på interjuver med
kommunala bostadsbolag, workshops inom SODA-projektet samt författarnas egna erfarenheter. Tänkt målgrupp för dokumentet är främst personer som inom olika roller utvecklar och förvaltar bebyggelse och utemiljö på fastighetsmark.

Till broschyren (pdf)

Hur utformar vi attraktiva innegårdar för alla?

Hur utformar vi attraktiva innegårdar som samtidigt kan hantera skyfall och dagvatten, men som också kan fungera för de boendes olika behov? Att öva sig på att koppla
samman perspektiv och behov kan ge oanade resultat och visa på nya möjligheter. Detta har SODA arbetat med vid en workshop vars metod också kan vara användbar i andra
sammanhang.

Till broschyren (pdf)

Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Sydöstra Stadsdelarna – multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder

I utvecklingsområdet Sydöstra Stadsdelarna strax söder om Uppsala ska sju nya stadsdelar växa fram med höga ambitioner om social och miljömässig hållbarhet. Stadsdelen är också tänkt att kunna fungera som ett modellområde för stadsbyggandet med innovativa teknikval.

SODA har tillsammans med Uppsala kommun försökt identifiera hållbara scenarion för dagvattenhantering i området som ska leva upp till dom högt ställda ambitionerna.

Till broschyren (pdf)

Hållbarhetsanalys av dagvattenhantering i Östra Kvarteret Tegelbruket – multikriterieanalys som dialogverktyg och metod för val av hållbara dagvattenåtgärder 

Skövde Science city är ett flaggskeppsområde i centrala Skövde där det planeras för bostäder, handelskvarter, kontor och mötesplatser. Detaljplanen för Östra kvarteret
Tegelbruket är en del av Skövde Science city, där före detta industrilokaler ska omvandlas till bostäder.

SODA har tillsammans med Skövde kommun analyserat olika scenarion för hur dagvattenhanteringen i Östra kvarteret Tegelbruket kan lösas. Projektet anordnade en workshop med chefer och tjänstepersoner inom kommunen för att synliggöra och tillsammans analysera olika för- och nackdelar med fördröjning på kvartersmark kontra allmän platsmark.

Till broschyren (pdf)

Några steg mot en bättre planering för hållbar dagvattenhantering – Låsningar och lösningar i planprocessen vid nybyggnation

Den 29 – 30 mars 2022 arrangerades ett digitalt forum med syfte att diskutera låsningar och möjliga lösningar i den kommunala planprocessen för en mer hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark. Det var närmare 70 medverkande på forumet med representation från såväl privat som kommunal sektor, akademi, myndigheter, länsstyrelser och branschorganisationer. Följande skrift är en sammanställning av de slutsatser som genererades i forumet.

Till broschyren (pdf)

Samverkan för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark – Utsikter och fallgropar för ökad interaktion mellan kommuner och fastighetsägare

FNs Klimatpanel slår fast att klimatanpassning i urbana områden är avgörande för att minska risker för översvämningar och förorening av vattendrag, men att implementeringen är långsam och omgiven av utmaningar. Samverkan mellan kommun/VA-huvudman och fastighetsägare har beskrivits som en sådan nyckelutmaning. Denna studie har undersökt utsikter och fallgropar för samverkan mellan dessa aktörer i svenska tätorter.

Till broschyren (pdf)

Du hittar också samtliga broschyrer på resultatsidan för projektet. Sidan uppdateras löpande med nya resultat. Vill du läsa mer om SODA-projektet eller är intresserad av vilka projektparter som ingår, finns mer information på projektets hemsida.