Vatten för fred på Världsvattendagen 2024

Foto: UN-Water

Världsvattendagen är till för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. I år vill man inspirera till åtgärder för ökat samarbete kring rent vatten. Att använda vattnet på ett hållbart sätt kan bidra att på fredlig väg, hantera de konflikter som uppkommer om delade vattenresurser.

Idag, den 22 mars inträffar världsvattendagen, World Water Day, för att synliggöra vattnets betydelse samtidigt som vi förenas kring vår livsviktiga resurs. Världsvattendagen inträffar årligen och temat för i år handlar om att använda vatten för fred och lägga grunden för en mer stabil och välmående morgondag.

Samarbete i alla led för att alla ska ha tillgång till vatten

Klimatförändringar och den globala befolkningsutvecklingen driver på spänningar mellan samhällen och länder där tillgång och kvalité på yt- och/eller grundvatten är bristande.

”When water is scarce or polluted, or when people have unequal, or no access, tensions can rise between communities and countries.”

Ökad konkurrens och risk för konflikter kan motverkas, men förutsätter samarbete, samverkan och åtgärder gällande förbrukning av vatten från FN:s konventioner på internationell nivå till lokal nivå. Att vara överens och att inrätta samarbetsavtal, främjar en hållbar förvaltning av delade vattenresurser.

Att enas kring rättvis och hållbar dricksvattenförsörjning

Förenta nationerna (FN) menar att 153 länder idag delar på vattenresurser och att endast 24 länder av dessa har inrättat samarbetsavtal om vattnet. Med årets Världsvattendag vill man få en global spridning kring budskapet att vatten både kan skapa fred och konflikter. Att öka medvetenheten om vattenfrågorna som ett gemensamt ansvar hos beslutsfattare bidrar till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling, särskilt i relation till att avskaffa hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet mellan kvinnor och män, rent vatten och sanitet för alla och ekosystem och biologisk mångfald.

”Public health and prosperity, food and energy systems, economic productivity and environmental integrity all rely on a well-functioning and equitably managed water cycle.”

Läs mer om Världsvattendagen och hitta kampanjmaterial på FN:s hemsida.

Vatten, en bidragande faktor till klimatanpassning

För oss i Sverige har det blivit allt tydligare att vi blir påverkade av klimatförändringarnas konsekvenser. Perioder av torka, översvämningar och kusterosion slår till alltmer och på flera håll i landet. Det ihop med ohållbar konsumtion och förbrukning av dricksvatten, gör att vi behöver fortsätta och driva på arbetet med beteendeförändringar kring vattenanvändning och inrätta åtgärder för att spara mer vatten.

Visste du att du kan hitta information om hållbar vattenanvändning på VA-guidens hemsida?

VA-guiden har samlat ett urval av artiklar, filmer och poddavsnitt från vår hemsida för att synliggöra Världsvattendagen och som vi också hoppas kan bidra till att lyfta frågan om vattenanvändning året om. Vi har låst upp artiklarna för alla även icke-medlemmar att läsa t.o.m 2 april.  

Artikel: Viktiga erfarenheter från projekt om beteendeförändringar och vattenbesparing

Artikel: Summering från webbinarium om vattenbesparing och beteendeförändringar den 3 juni

Artikel: Mät smart och målmedvetet för att få syn på kommunala vattentjuvar

Filmer från Kalmar län ska inspirera till vattenbesparande åtgärder

VA-podden #34 – Cecilia Katzeff om vattenbesparing och hållbar användning av dricksvatten