Nytt Excelverktyg ska underlätta genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett nytt excelbaserat verktyg, som syftar till att ge en detaljerad bild över vilka vattenförekomster i en kommun som behöver åtgärdas och vilka miljöproblem som finns. Verktyget innehåller riskbedömningar i tabellform för övergödning och miljögifter i grund- och ytvatten och är ett komplement till redan framtagna kartbaserade åtgärdsunderlag.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.