Start Taggar Dike

Tagg: Dike

Vad påverkar svackdikens fördröjande funktion?

Svackdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator och har som primärt syfte att fördröja och avleda dagvatten. Men hur påverkar exempelvis markförhållanden...

När är ett dike ett dike? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga När är ett dike ett dike, och när är ett dike en del av det...

Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet, LRF 2014

Denna handbok är skriven för dig som äger ett dike eller en annan vattenanläggning i jordbrukslandskapet – oavsett om du har varit medveten om...

Dom om ersättningsfördelning i dikningsföretag. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål M 8481-15 den 20/12-2016. Domen handlar om en omprövning av ett dikningsföretag från 1993. Diket tar...

Dom om åtgärd och omprövning av markavvattningsföretag. MMÖD 2015

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål M 6639-14 den 18/12-2015 Målet gäller ett markavvattningsföretag från 1932. Nu vill ett bolag kulvertera en...

I Luleå bedrivs fördjupad forskning om svackdiken

Svackdiken är både billigare och ett mer hållbart alternativ för dagvattenhantering än exempelvis brunnar och rörsystem. Där yta finns kan svackdiken och andra naturliga...

Tvåstegsdiken med miljöinvesteringsstöd

Jordbruksverket har gett ut en ny vägledning om tvåstegsdiken. Dikena kan användas för att fånga fosfor eller kväve, minska erosion, förbättra dräneringen eller öka...

Föroreningsreduktion och flödesutjämning i makadammagasin. Exjobb, 2012

Det här studien finns dels publicerat i en kortare version på svenska i tidskriften Journal of water management and research (2013) och dels publicerat...

Torra svackdiken. Examnesarbete, Lunds universitet, 2010

Utdrag ur sammanfattningen Resultat och Slutsatser: Känslighetsanalysen visar att det är närvaron av ett dräneringsrör och/eller ett dräneringslager som har den absolut största påverkan på svackdikets...

Avrinning från körbanor och hydrauliken hos stenfyllda dagvattendiken. Examensarbete, KTH, 2011

Summary The purpose of this work is to describe the hydraulics in rock-filled stormwater ditches and surface runoff from roadways, and to make a statement...

Senaste artiklarna