Start Taggar Övergödning

Tagg: Övergödning

Fosforfällning i en brackvattenfjärd, Lst 2012

Östhammarsfjärden i Uppsala län har stora problem med övergödning som bland annat leder till algblomning och syrgasfria bottnar. En betydande orsak är läckage av...

Toalettavfall från fritidsbåtar

En miljöinspektör vidarebefordrade denna text på Avloppslistan 3 feb 2015. Texten är från ett mail skrivet av Avfall Sveriges juridikrådgivare Sven Lundgren. Fritidsbåtar 1. Generellt gäller...

Miljöövervakningen av sjöar och vattendrag, HaV 2013

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:9 Miljöövervakningen av Sveriges sjöar och vattendrag Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen 401 sidor inkl bilagor 68 sidor utan bilagor Författare: Lars Sonesten (SLU) Rapporten presenterar...

Markbädd med utsläpp till dike – behövs extra P-rening?

Vi har en ansökan om nytt avlopp, en markbädd för 9 personer. Sökanden tycker inte att P-fälla behövs p g a att renat vatten...

Uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”, SMED 2011

Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” Författare: Helene Ejhed, IVL, Mikael Olshammar, IVL, Gunnar Brånvall, SCB, Annika Gerner, SCB, Jonas...

Förbättra ditt avlopp – En viktig åtgärd för Björnöfjärden, 2012

Förbättra ditt avlopp. En viktig åtgärd för Björnöfjärden 2012 I samband med Levande kust-projektet har stiftelsen i samarbete med Värmdö kommun tagit fram en broschyr om...

Broschyr om uppströmsarbete, Svenskt Vatten

Hjälp oss att få ett renare vatten! Sidor: 6 sidor Broschyr från Svenskt Vatten riktad till hushåll som hjälp att minska föroreningar i avloppsvattnet.

Enskilda avlopp i Östergötland, LST 2010

Enskilda Avlopp i Östergötland – Var finns de och hur minskar vi deras påverkan på havet? Författare: Jane Hjelmqvist Länsstyrelsen Östergötlands rapport nr. 2010:4 Sidor: 84...

BOD och tensider – påverkan på sjöar och hav

Utgör syreförbrukande ämnen (=BOD) från enskilda avlopp en olägenhet för människors hälsa och/eller miljön ur ett naturvetenskapligt perspektiv? Eller är den mängd syreförbrukande ämnen...

Senaste artiklarna