Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun (2012)

Sammanfattning Detta dokument ska tjäna som en vägledning i kommunens hantering av dagvatten. Här beskrivs kommunens mål och riktlinjer för dagvattenhantering, hur kommunala aktörer samarbetar kring dagvattenfrågor...

Dagvattenpolicy i Södertälje kommun (2001)

Policyns övergripande mål Endast dagvatten med naturliga bakgrundshalter av olika ämnen tillförs yt- och grundvattenrecipienter samtidigt som den lokala, naturliga vattenbalansen bibehålls. Inriktningen bör liksom för de...

VA-plan för Vaxholms stad (inkl. dagvattenstrategi) (2014)

Dagvattenstrategin för Vaxholms stad beskrivs på s. 27-39 Övergripande mål En klimatanpassad långsiktig hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all planering för ny och befintlig bebyggelse. Dagvattnet som når...

Dagvattenstrategi för Lerums kommun (2015)

Innehållsförteckning 1) Dagvattenstrategi – vad är det? 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Dagvattenstrategi – processen 1.4 Dagvattenstrategi – målgrupp 2) Strategier för dagvatten i Lerums kommun Strategi 1: Flöden Strategi 2: Översvämningar Strategi...

Trosa kommun, VA-policy 2016

Trosa kommun har haft en övergripande va-policy sedan 2009 som sedan reviderats och gjorts om under 2016. Va-policyn för Trosa kommun ska vara vägledande i...

Gotland tänker om

Ingen har väl missat Gotlands vattenbrist under våren och sommaren? Den är nu alltmer akut och man har ansökt om att få sänka vattennivån...

Karlskrona kommun va-plan, 2014

Karlskrona kommun har tagit fram en va-plan som konkretiserar bland annat nuvarande va-verksamhetsområden och områden som kommer byggas ut med kommunalt va. Planen är framtagen...

Vaggeryds kommun, va-policy

VA-policy Policyn innehåller dels övergripande mål för VA-verksamheten och dels ställningstaganden utifrån de behov som påvisats hos i VA-översikten. VA-policyn är ett viktigt styrdokument i...

Åstorps kommun, va-strategi 2011

Från bakgrund I den här strategin utreds hur vatten- och avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras på bästa sätt i framtiden samt möjligheterna till en successiv...

Lysekils kommun, va-policy och va-översikt

I Lysekil har man i sitt arbete med va-planering tagit fram dels en va-översikt 2014 och dels en va-policy 2015, där Planenheten, miljönämnden i...

Senaste artiklarna