Gotland tänker om

Region_gotland_logoIngen har väl missat Gotlands vattenbrist under våren och sommaren? Den är nu alltmer akut och man har ansökt om att få sänka vattennivån i öns primära ytvattentäkt ytterligare 20 cm.

Avsaltning av havsvatten, stora tankbåtar och undervattenledningar från fastlandet är alla alternativ som har diskuterats för att säkerställa öns dricksvattenförsörjning. Men ett både hållbarare och energieffektivare alternativ är troligen att ta hand om dagvatten som en resurs för att höja grundvattennivåerna. Något som också kommer att visa sig i Gotlands dagvattenstrategi som kommer att antas runt årsskiftet. 

Traditionellt har dagvattenhantering på Gotland inneburit att snabbt avleda smält- och regnvatten direkt till havet eller annan recipient, ofta tillsammans med tungmetaller och andra föroreningar som följer med vattnet. Men nu finns ett förslag till dagvattenstrategi för Region Gotland som förordar att bevara vattnet på land och rena det i öppna system och grönytor som förs in i bebyggelsen.

Ett av målen med den nya strategin är att stå bättre rustad för kommande klimatförändringar med längre torrperioder och kraftigare skyfall. Ett annat mål är att förbättra grundvattennivåerna genom att låta dagvatten infiltrera och perkolera ner i marklagret. Detta är minst sagt välbehövligt på Gotland då de för tillfället genomlever de lägsta grundvattennivåerna på över 50 år.

Jonas Lindström är projektledare för förslaget och ger som exempel att man kan anlägga gröna tak, genomsläppliga beläggningar, samt använda regntunnor, diken, dammar och våtmarker för att ta hand om dagvattnet och skydda bebyggelse. Han betonar även att dessa dagvattenlösningar ofta är attraktiva och uppskattade av allmänheten.

Detta säger strategin
Följande fyra mål ska styra den framtida hanteringen av dagvatten på Gotland:

  • Skapa attraktiva bebyggelsemiljöer – Dagvatten ska ses som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med möjlighet till rekreation och positiva upplevelser och samtidigt gynnar den biologiska mångfalden.
  • Bevara den naturliga vattenbalansen – Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än nödvändigt påverkas negativt i samband med exploatering och ny bebyggelse.
  • Robust och klimatanpassad dagvattenhantering – Dagvattensystemet ska vara utformat så det klarar att hantera stora variationer av flöden från nederbörd. Bebyggelseområden ska ha en genomtänkt höjdsättning för att minimera risken för skadliga översvämningar samt möta konsekvenserna av förväntade klimatförändringar.
  • Förbättrad vattenkvalitet i recipienter och grundvatten – Dagvattenhanteringen ska bidra till en bra yt- och grundvattenkvalitet.

Dagvattenstrategin kommer att vara ett vägledande dokument vid om- och nybyggnation i regionen. Synpunkter ska lämnas in senast den sista augusti vilket innebär att strategin borde kunna antas av regionfullmäktige kring årsskiftet 2016/17.