Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Tanums kommun, va-planering

Tanums nya vatten- och avloppspolicy antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 23. Den ersatte ”Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun” från 2008...

Va-planering i Gislaveds kommun

Gislaveds kommun har samlat information om kommunens va-planering på en egen webbsida. I va-planeringsarbeten har man tagit fram en: Va-översikt, antagen i oktober 2015 Va-policy, antagen...

Planera för dagvatten. Exjobb HV 2015

Utdrag ur sammanfattningen: Kommunerna i landet har, med sitt planmonopol, det yttersta ansvaret för att ställa om sina samhällen så att negativa konsekvenser av det...

Linköping, va-planering

Linköpings kommun har tagit fram tre dokument i sitt arbete med VA-planering som antagits under första halvan av 2017. VA-policy, riktlinjer för vatten och...

Riktlinjer för dagvattenhantering. Järfälla kommun (2016)

Syfte Syftet med Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer är att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda områden inte ska drabbas av...

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun (2003)

Utdrag ur rapport En av grundtankarna i denna riktlinje för dagvatten är att kvantitet, kvalitet, gestaltning och biologisk mångfald ska behandlas integrerat. Riktlinjerna gäller vid nyproduktion...

Riktlinjer för dagvattenhantering, Järfälla kommun (2013)

Utdrag ur rapport Dessa riktlinjer har tagits fram för att vägleda alla som arbetar med dagvatten inom Järfälla kommun, med syfte att minska den negativa...

Lokala riktvärden för föroreningar i dagvatten

Här samlas riktvärden för dagvatten från fem lokala dokument skrivna av Riktvärdesgruppen i Stockholm, Miljöförvaltningen i Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Järfälla kommun samt av...

Underlagsrapport för dagvattensituationen i Alingsås kommun, 2011

Utdrag ur sammanfattningen Denna första del i Alingsås dagvattenstrategi har tagits fram med anledning av förändrade lagar och regler samt nationellt och lokalt antagna miljömål. Dagvattnets...

Riktlinjer för dagvatten i Alingsås kommun, 2011

Utdrag ur rapporten Riktlinjerna är tänkta att komplettera VA-strategi för Alingsås kommun. Riktlinjerna skall utgöra ett stöd i handläggarens dagliga arbete. Riktlinjerna innehåller bl.a. kriterier...

Senaste artiklarna