Start Taggar Provtagning och kontroll

Tagg: Provtagning och kontroll

Myndighetens roll för att säkra funktionen hos minireningsverk

Myndighetens roll för att säkra funktionen hos minireningsverk Författare: Malin Jonsson, Vara kommun och Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län Publiceringsår: 2011 Sidantal: 52 Löpnummer: 15 Meddelandeserien 2011:15 I rapporten...

Particle concentrations: analysis methods for urban runoff. Lic.avhandl.

Summary Urban runoff often contains high concentrations of particles. Pollutants that adsorbs to surfaces of particulate material will be transported to receiving waters or a...

Biofiltration technologies for stormwater quality treatment. Dok.avhandl.

Summary Due to high runoff volumes and peak flows, and significant contamination with (inter alia) sediment, metals, nutrients, polycyclic aromatic hydrocarbons and salt, urban stormwater...

Characterisation of pollutants in stormwater treatment facilities. Dok.avhandl.

Sammanfattning Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om föroreningar i olika reningsanläggningar för dagvatten samt underhåll av dessa anläggningar. Detta har gjorts genom...

Dagvatten i urban miljö. Utredning Borlänge kommun. IVL

Sammanfattning Denna studie har syftat till att ta fram ett underlag som delvis beskriver dagvattensituationen i Borlänge. Men hjälp av flödesproportionella samlingsprovtagare har dagvatten från...

Dagvattendammar – Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik. Vägverket

Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har intresset för öppna system för omhändertagande av dagvatten ökat dramatiskt, vilket har resulterat i en stor mängd nyanlagda dammar....

Hur bör grundvattennivårör vara utformade?

Vid tillståndsgivning av enskilda markbaserade avloppsanordningar har flera kommuner börjat kräva att fastighetsägarna ska anlägga någon form av nivårör (grundvattenrör). Syftet är att kunna...

Spåra avlopp med färg, Växjö kommun

En illustrativ sammanfattning av metodiken då man misstänker dåligt avlopp (direktutsläpp) och synliggör det genom att spåra avloppet med färg. Bidraget kommer från Växjö kommun.

Vägsalt i avrinnande vägdagvatten – uppföljning av vattenskyddsåtgärd längs väg E4 Beraåsen. KTH och Vägverket Region Sydöst.

Klorider från vintersaltningen av väg E4 har tidigare konstaterats i grundvattnet vid Bergaåsen, en planerad framtida vattentäkt för Växjö, Alvesta och eventuellt Ljungby kommuner....

Intensiva regn i Malmö. Ur tidskriften VATTEN, 2008.

Kortvariga intensiva regn med varaktighet upp till en timme åren 1980–2007 från nederbördsmätare i Malmö har analyserats för att finna intensiteter med lång återkomsttid....

Senaste artiklarna