Start Taggar Provtagning och kontroll

Tagg: Provtagning och kontroll

Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden. SMHI Hydrologi 110, 2008.

Rapporten beskriver långtidsvariationen i nederbörd, temperatur, vattentillgång och höga flöden i Sverige, med särskilt tonvikt på frågeställningar av betydelse för vattenkraftindustrin. Utgångspunkten för studien...

Lokal dagvattenhantering – erfarenheter från några anläggningar i drift. VA-Forsk Rapport Nr 1992-09. Svenskt Vatten.

Denna VA-forskningsrapport (1992-09) beskriver erfarenheterna från nio anläggningar för lokal dagvattenhantering som varit i drift i mer än 10 år. Uppföljningen av de mer än...

Försedimentering och filter vid dagvattenrening i föroreningsbelastade och trafiktäta områden. Ur tidskriften VATTEN, 2004.

I EGs direktiv 1991/271/EEC klassas dagvatten som avloppsvatten. EUs Vattendirektiv hänvisar till direktivet 1991/271/EEC och pekar även på vägdagvatten som en föroreningskälla för grundvatten....

Regnvatteninsamling från hustak på södra Gotland. Ur tidskriften VATTEN, 2009.

Tillgången till dricksvatten från egen brunn på södra Gotland är ytterst begränsad på grund av områdets sprickiga kalkstensberggrund, och en möjlighet till vattenförsörjning är...

Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning. Examensarbete, SLU 2010.

Referat: Dagvatten som runnit av från hårdgjorda ytor, som vägar och hustak, är ofta förorenat med tungmetaller och näringsämnen. Många av dessa ämnen kan göra...

Behandling av förorenat dagvatten; Hållbar reningsteknik/Vägbeläggningar och föroreningsproblematik vid avvattning, KTH.

Bildunderlag till föredrag av Magnus Hallberg och Gunno Renman, KTH Mark- och vattenteknik.

Vägdagvattendammar – En undersökning av funktion och reningseffekt. Vägverket publ 188, 2003.

Rapporten redovisar resultatet av en översiktlig undersökning av funktionen hos ett antal vägdagvattendammar, beträffande reningseffekt och övrig måluppfyllelse, samt erfarenheter beträffande drift och skötsel....

Gröna taks påverkan på dagvattenkvalitén. Ur tidskriften Vatten, 2005.

Gröna taks påverkan på den årliga belastningen av föroreningar i avrinningsvattnet har undersökts för fyra anlagda gröna tak i södra Sverige. Undersökningens huvudmål var...

Invänta provsvar eller inte inför beslut

En fastighetsägare anser inte att hans slamavskiljare och stenkista medför någon omgivningspåverkan och vill visa detta med hjälp av en serie vattenprovtagningar, upp- och...

Bra Små Avlopp – uppföljning 2000-2007

I denna rapport redovisas det samlade resultatet av utvärderingar av små avloppsanläggningar för åren 2000-2007 inom projektet Bra Små Avlopp. Totalt har 14 anläggningar...

Senaste artiklarna